Dydd Sul, 28 Ebrill a 5 Mai 2019

Bore da a chroeso cynnes i’r oedfaon ar draws Bro Aled heddiw. A hithau bron a bod yn fis Mai gweddïwn ar i Dduw yn ei ras ein galluogi i brofi’r tangnefedd sydd i’w gael yn Iesu Grist trwy gydol yr haf, sut bynnag y bydd y tymor hwnnw i ni.

Dyma gyfle arbennig i mi fynegi fy niolchgarwch i bawb a gyfrannodd mewn amrywiol ffyrdd wrth i ni groesawu Côr Synod Mizoram atom ar Sul y Blodau. Gwn fod Beti Jones, Cefn Meiriadog, fu’n ddiwyd yn cydlynu’r llety hefyd yn awyddus i ddiolch i bawb fu mor barod i dderbyn aelodau o’r côr ar eu haelwydydd, a darparu trafnidiaeth iddynt dros y deuddydd y buont yn ein cwmni. Roedd hi’n fendith aruthrol cael gwrando ar eu canu mawl hyfryd a braf oedd cael clywed eu bod wedi cael cryn argraff ar bobl wrth iddynt deithio ledled Cymru, gan dreulio’r wythnos ddiwethaf yng ngŵyl Llanw yn Ninbych y Pysgod.

Oni bai am y canu soniarus, yr hyn sydd wedi aros yn fy nghof fwyaf yn sgil ymweliadau’r corau o Fizoram dros y blynyddoedd diwethaf yw’r ffordd gynnes a difrifol yr oeddynt yn cyfeirio at y rhodd a dderbyniwyd ganddynt. Y newyddion da am Iesu Grist yw’r rhodd a roddwyd iddynt gan y cenhadon Cymreig, ac mae’n amlwg eu bod yn parhau i werthfawrogi a diolch yn ddiffuant i Dduw am yr Efengyl fywiol honno. Ac wrth wrando arnynt, roedd rhywun yn naturiol yn holi ei hun pa mor ddiolchgar ydym ni am yr Efengyl? Mae llawer ohonom yn mwynhau canu’r emyn sy’n diolch am yr Efengyl sanctaidd, ond ydym ni o ddifri yn gwneud hynny, ac ydy’n bywydau yn dangos ein bod yn bobl Dduw? Dywedodd Lawma, darlithydd o Goleg Diwinyddol Aizawl, mai llwythau digon treisgar oedd y Mizos cyn i ras Duw newid pethau – head-hunters oedd ei ddisgrifiad yn yr oedfa! Ac nid yw hyn yn annisgwyl o gofio’r newidiadau syfrdanol a welwyd wrth i’r Efengyl gael ei phregethu ymhlith pobl o bob math dros y canrifoedd. Soniodd Paul am hyn yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid. Wrth eu rhybuddio nad oeddynt i ymddwyn fel yr annuwiol, rhestrodd Paul yr hyn sy’n atal pobl rhag etifeddu teyrnas Dduw, cyn gorffen gyda’r geiriau ‘A dyna oedd rhai ohonoch chwi; ond yr ydych wedi’ch golchi, a’ch sancteiddio, a’ch cyfiawnhau trwy enw’r Arglwydd Iesu Grist, a thrwy Ysbryd ein Duw ni.’  (1 Cor. 6:9-11)

Cofiwn mai trwy Grist a’i aberth drosom yn unig y gallwn ddod i berthynas newydd gyda Duw, a bod y berthynas newydd yma i adael ei hôl arnom. Diolchwn i’r Duw llawn cariad bod ei Efengyl yn gwneud gwahaniaeth enfawr, a gofynnwn am gael gweld hynny’n gynyddol yn ein dyddiau ni.

Rhodri

Llais Bro Aled 28.04.19 + 05.05.19

Comments are closed.