Dydd Sul, 9 ac 16 Mehefin 2019

Croeso i chi i Sul y Pentecost 2019. Heddiw bydd Cristnogion ar draws y byd yn cofio’r diwrnod syfrdanol hwnnw yn Jerwsalem pan wireddwyd addewid Iesu Grist. Wedi’r disgwyl, llanwyd y disgyblion gyda’r Ysbryd Glân ac yn sgil hynny daeth 3,000 o bobl i gredu yng Nghrist mewn un diwrnod (Actau 2:41). Ac wrth i ni addoli Duw heddiw a gofyn am ei fendith, gwnawn hynny yn hyderus fod yr un Ysbryd Glân yn parhau ar waith wrth i’r newyddion da am Iesu gael ei gyhoeddi ym mhob man.

Petawn i’n gofyn i chi beth yw’r anrheg gorau i chi ei dderbyn erioed, tybed beth fyddai’r ateb? Tocyn drudfawr i ddigwyddiad bythgofiadwy, neu rodd bersonol oedd yn golygu llawer i chi oherwydd ei fod yn dangos cymaint yr oedd y rhoddwr yn feddwl ohonoch?

Efallai mai’r ymateb mwyaf cyffredin fyddai dweud nad yw hi’n bosib dewis un anrheg yn unig! O ofyn yr un cwestiwn am ein bywydau ysbrydol, dwi’n siŵr y byddai Cristnogion yn ateb mewn ffordd debyg hefyd, ac mae hynny ynddo’i hun yn dangos haelioni rhyfeddol Duw tuag atom – sut allwn ni ddewis un peth fel yr anrheg gorau?

Yn yr Efengylau, mae Iesu yn aml yn cyfeirio at Dduw fel Tad sy’n rhoi rhoddion da: ‘Am hynny, os ydych chwi, sy’n ddrwg, yn medru rhoi rhoddion da i’ch plant, gymaint mwy y rhydd eich Tad sydd yn y nefoedd bethau da i’r rhai sy’n gofyn ganddo!’ (Mathew 7:11) Ond ydym ni’n meddwl fel hyn am ein bywydau? Mor hawdd yw canolbwyntio ar yr hyn sydd ddim gennym yn hytrach na’r hyn a roddwyd i ni trwy ras Duw. A phan ystyriwn beth yn union y mae’r Cristion wedi’i dderbyn gan Dduw sylweddolwn mor ganolog yw Iesu ei hun i’r cyfan. Oherwydd bod Crist wedi talu’r pris eithaf ar y Groes mae’r Cristion yn cael derbyn maddeuant, a pheidio wynebu cosb Duw (Rhufeiniaid 8:1). Gan fod Crist wedi codi’n fyw o’r bedd mae gan y Cristion addewid o fywyd wedi marwolaeth. Ac wrth ddod i berthynas ag Iesu trwy ymddiried ynddo, mae’r Cristion yn derbyn bywyd ysbrydol newydd gyda’r Ysbryd Glân yn ei arwain a’i gysuro am byth.

Pam yr holl roddion? Nid oherwydd beth yr ydym yn ei haeddu, ond oherwydd cariad unigryw y rhoddwr! Dewch i ni droi ato heddiw a diolch iddo am ei holl haelioni.

‘Ond mae Duw mor anhygoel o drugarog! Mae wedi’n caru ni gymaint! 5 Mae wedi rhoi bywyd i ni gyda’r Meseia – ie, ni oedd yn farw’n ysbrydol am ein bod wedi gwrthryfela yn ei erbyn. Y ffaith fod Duw mor hael ydy’r unig reswm pam dŷn ni wedi’n hachub!’ (Effesiaid 2:4-5 Beibl.net)

Rhodri

Llais Bro Aled 09.06.19 + 16.06.19

Comments are closed.