Dydd Sul, 23 a 30 Mehefin 2019

Bore da a chroeso cynnes i’n amrywiol wasanaethau ym Mro Aled heddiw.

Dwi’n sgwennu’r Llais Bro Aled hwn ar drothwy hirddydd haf, Mehefin yr 21ain. Mae’r dyddiad yma’n nodedig oherwydd ei fod yn ein hatgoffa lle’r ydym mewn perthynas â gweddill y flwyddyn.  O rŵan ymlaen byddwn yn nesáu at yr hydref ac yna’r gaeaf – 6 mis cyntaf o’r flwyddyn ar fin pasio a ninnau’n edrych ymlaen at ail hanner blwyddyn arall.  Efallai eich bod yn tybio nad yw hynny’n bwysig ynddo’i hun, ond rydym fel pobl wastad yn tueddu i gymryd sylw o ddyddiadau ac amseroedd.  Sawl gwaith yr ydych wedi clywed pobl yn dweud mewn syndod – ‘Ew, tydi’r flwyddyn yma yn hedfan heibio?’  Ceir ymateb digon tebyg wrth deithio – plant yng nghefn y car eisiau gwybod lle’r ydym a phryd y byddwn yn cyrraedd diwedd y daith!  Ond beth am ein bywydau ni – oes ’na ffordd i ni wybod lle’r ydym ni arni o ran taith bywyd?  Y gwir brawychus yw nad oes neb ohonom yn gallu dweud yn union lle’r ydym ar y daith.  Gallwn ddyfalu’n gyffredinol (dechrau / canol / tua’r terfyn) ond dyna’r cwbl, a hyd yn oed wedyn mae digwyddiadau trychinebus yn gallu newid y cyfan ar amrantiad.  Tra’r oedd yr Apostol Paul yn tybio fod y diwedd ar ddod (2 Tim. 4:6), nid oedd ganddo amheuaeth lle’r oedd yn mynd, neu’n hytrach at bwy yr oedd yn mynd.  Yn Philipiaid 1:23 dywed Paul mai ‘gadael y byd yma i fod gyda’r Meseia am byth – dyna’n sicr ydy’r peth gorau allai ddigwydd i mi’. (beibl.net)  Sut oedd o’n gallu dweud y fath beth?  Nid siarad geiriau gwag ydoedd, na gobeithio am y gorau – roedd yn hyderus am yr hyn fyddai’n digwydd iddo oherwydd ei fod yn adnabod Crist yn barod ac yn gwybod mai dyna yw’r allwedd i fywyd tragwyddol (Ioan 17:3).  Gwyddai Paul pwy fyddai ar ben ei daith oherwydd ei fod yn gwybod pwy fu’n ei gynnal ar hyd y daith, ers iddo glywed Ei lais ar y ffordd i Ddamascus. (Actau 9:4)

Er ein bod yn ansicr beth yn union sydd rownd y gornel, gallwn gael hyder i wynebu beth bynnag a ddaw os ydym yn perthyn i Iesu Grist trwy ffydd. Nid yw’n rhy hwyr i droi ato, ac i dderbyn y cyfan a enillodd i’w bobl trwy ei farwolaeth a’i atgyfodiad.  Meddai Iesu: ‘Credwch yn Nuw, a chredwch ynof finnau. Yn nhŷ fy Nhad y mae llawer o drigfannau; pe na byddai felly, a fyddwn i wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi?’ (Ioan 14:1-2)

Rhodri

Llais Bro Aled 23.06.19 + 30.06.19

Comments are closed.