Dydd Sul, 7 ac 14 Gorffennaf 2019

Croeso cynnes i chi ar ddydd Sul gwahanol i’r arfer ym Mro Aled. I ddechrau, bydd yn hyfryd cael cwmni Owain Edwards, Coleg y Bala wrth iddo ddod atom ar gyfer Bore Bro Aled yng Nghefn Meiriadog am 10.30. Yna’n hwyrach ymlaen, byddwn yn croesawu Meilyr Geraint atom i oedfa o fawl yn Llansannan am 6.00. Rydym fel eglwysi yn adnabod Owain yn dda erbyn hyn ac yn werthfawrogol iawn o’i weinidogaeth a gwaith pwysig Coleg y Bala, ond mae’n siŵr fod Meilyr yn enw newydd i nifer ohonom. Cerddor ifanc o Gristion sy’n dod o Bontypridd yw Meilyr ac mae ganddo weinidogaeth arbennig trwy gyfansoddi caneuon mawl cyfoes. Mae’n bosib i chi weld cip arno ar y rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol yn ddiweddar o ŵyl Llanw. Croeso iddo i Fro Dinbych (bydd yn arwain oedfa yno yn y bore!) ac i Fro Aled, ac edrychwn ymlaen am fendith yn ei gwmni.

I’r rhai ohonoch sy’n dilyn twrnament tenis Wimbledon, mae’n debyg bod enw Coco Gauff yn gyfarwydd erbyn hyn. Yn bymtheg oed, llwyddodd yr Americanes i drechu’r cyn-bencampwraig Venus Williams (sydd 24 blynedd yn hŷn), a bellach mae hi wedi cyrraedd trydedd rownd y bencampwriaeth. Mae’n anodd peidio â rhyfeddu wrth feddwl bod Venus Williams wedi ennill ei thlws Wimbledon cyntaf yn 2000, bedair blynedd cyn i Gauff gael ei geni! Wrth i un genhedlaeth gymryd yr awenau gan y llall, byddai’n hawdd tybio fod popeth yn wahanol, ond gor-ddweud fyddai hynny. Er y datblygiad syfrdanol mewn technoleg, mae’r pethau mwyaf sylfaenol yn aros yn gyson. Mewn tenis, yr un yw maint y cwrt ac uchder y rhwyd, a’r un yw amcan y chwaraewyr wrth iddynt geisio cael y gorau ar y gwrthwynebydd! Ac wrth i ni ystyried sut mae pethau’n newid yn ein cymdeithas a’n byd ni, cofiwn gyda hyder eiriau Hebreaid 13:8 ‘Iesu Grist yr un ydyw ddoe a heddiw ac am byth.’

Rhoddodd Cristnogion pob oes eu ffydd yng Nghrist, gan ymddiried fod yr hyn wnaeth Iesu trwy ei fywyd, ei farwolaeth a’i atgyfodiad yn ddigon i wneud gwahaniaeth tragwyddol i bawb sy’n credu. Dyma ganolbwynt newyddion da Cristnogaeth ym mhob cenhedlaeth – bod mab Duw wedi dod i’r byd i gymodi pobl bechadurus a thoredig gyda’u Creawdwr. Er bod ymateb cymdeithas i’r Efengyl yn newid o oes i oes, nid oes angen i ni ddigalonni na thybio bod yr Efengyl wedi colli ei grym heddiw. A gallwn ddiolch i Dduw fod gan Gristnogion pob oes eu rhan i’w chwarae hefyd, wrth iddynt gael eu galw i ddilyn Iesu mewn gair a gweithred, i fyw fel plant goleuni gan wneud yn siŵr beth sy’n gymeradwy gan yr Arglwydd. (Effesiaid 5:8,10)

Rhodri

Llais Bro Aled 07.07.19 + 14.07.19

Comments are closed.