Dydd Sul, 21 a 28 Gorffennaf 2019

“O’r diwedd!” – ochenaid gyfarwydd gan athrawon a disgyblion ysgol ar hyd a lled Cymru wrth i flwyddyn ysgol arall ddod i ben! Ac oherwydd hynny, edrychwn ymlaen at amrywiol weithgareddau’r haf o sioeau lleol, i’r Sioe Fawr ac i’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst. Dyma gyfle felly i mi ddymuno’r gorau i bawb ohonoch fydd yn cystadlu neu’n cyfrannu at y digwyddiadau yma mewn unrhyw ffordd dros yr wythnosau nesaf.

Ddydd Sadwrn Gorffennaf 20fed, byddwn yn cofio hanner can mlynedd ers i bobl lanio ar y lleuad am y tro cyntaf. Datblygodd technoleg yn syfrdanol ers y cyfnod cyffrous ar ddiwedd y 1960au, ond mae’n dal i fod yn anodd credu i’r fath beth ddigwydd, a bod y tri gŵr wedi dychwelyd yn ddiogel i’r ddaear yn fyw ac yn iach. Dyma un o’r digwyddiadau a gafodd fwyaf o sylw yn ystod yr ugeinfed ganrif, ac eto mae’n debyg bod conspiracy theories ynglŷn â’r glaniad yn parhau hyd heddiw gydag un arolwg diweddar yn honni bod 16% o bobl Prydain yn gwrthod credu i ddyn lanio ar y lleuad!

O ystyried beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ein natur fel pobl, nid yw hyn yn syndod o gwbl. Rydym yn gwybod o’r hanesion am weinidogaeth Iesu bod rhai pobl yn dangos ffydd ac eraill yn amharod i gredu pob math o dystiolaeth digon amlwg. Ac felly y parhaodd pethau wrth i Gristnogaeth ledaenu. Mae Actau 4 yn enghraifft wych i ni o’r awdurdodau crefyddol yn delio â dyn cloff o’i enedigaeth wedi’i iachau. Cafodd Pedr ac Ioan eu rhoi mewn dalfa a phan gafodd gyfle, esboniodd Pedr iddynt mai trwy awdurdod Iesu o Nasareth y digwyddodd yr iachâd, ac mai Iesu yw’r unig un sy’n gallu achub pobl (Actau 4:12). Dyma ymateb yr awdurdodau:

Beth wnawn ni â’r dynion yma?” medden nhw. “Mae pawb yn Jerwsalem yn gwybod eu bod wedi cyflawni gwyrth anhygoel, a dŷn ni ddim yn gallu gwadu hynny. Ond mae’n rhaid stopio hyn rhag mynd ymhellach. Rhaid i ni eu rhybuddio nhw i beidio dysgu am yr Iesu yma byth eto.” (Actau 4:16-17)

Er gwaetha’r bygythiad difrifol i beidio dweud dim mwy am Iesu, mynnodd Pedr ac Ioan na allent aros yn dawel: “Beth fyddai Duw am i ni ei wneud? Penderfynwch chi – gwrando arnoch chi, neu ufuddhau iddo fe? Allwn ni ddim stopio sôn am y pethau dŷn ni wedi’u gweld a’u clywed.” (Actau 4:19-20)

A dyna’r alwad i Gristnogion ym mhob oes – bod fel yr Apostolion yn dystion i Grist trwy sôn am yr hyn a wnaeth Iesu trwy ei farw a’i atgyfodiad, a’r ffaith y gall credinwyr ddod i’w adnabod Ef heddiw. Gweddïwn ar i Dduw roi cyfleoedd i ni sôn am Iesu dros yr haf, ac y daw eraill trwy gredu yn Iesu i brofi’r Duw byw drostynt eu hunain.

Rhodri

Llais Bro Aled 21.07.19 + 28.07.19

Comments are closed.