Dydd Sul, 1 ac 8 Medi 2019

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch i wasanaeth Bore Bro Aled wrth i ni ddechrau tymor arall o weithgareddau eglwysig hefo’n gilydd. Gobeithio i chi gael haf dymunol a llongyfarchiadau i bawb a lwyddodd mewn sioeau, eisteddfod ac arholiadau, a phob dymuniad da i bawb fydd yn cychwyn mewn ysgol, coleg neu swydd newydd dros y dyddiau nesaf!

Ar ddechrau mis Awst cawsom gyfle fel teulu i dreulio ychydig ddyddiau yn Swydd Efrog ar gyrion parc cenedlaethol yr Yorkshire Dales. Er nad oedd y tywydd cystal â hynny (dyna’r wythnos pan ddaeth y stormydd a’r llifogydd!) bu’n wythnos ddymunol o ymweld â rhan o Loegr oedd yn ddieithr i mi. Un bore heulog cawsom ein dal mewn tagfeydd traffig yng nghanol tref Ilkley. Wrth i’r car ymlwybro’n araf sylwais ar dorf eithaf sylweddol y tu allan i neuadd y dref, gyda band pres yn cyfeilio a’r dyrfa yn cyd-ganu cân anghyfarwydd. Tybed beth oedd yn mynd ymlaen? Doedd dim arwydd i egluro beth yr oeddent yn ei ddathlu neu ei goffau felly parhaodd y dryswch i mi tan yn hwyrach y diwrnod hwnnw. Chwiliais am atebion ar y we, ond yn aflwyddiannus. Yn y pen draw daeth y cyfan yn glir wedi i mi gael sgwrs hefo un o frodorion Ilkley. Datgelodd ei bod yn ddiwrnod pwysig yn Swydd Efrog – Awst y 1af – dyddiad dathlu Yorkshire Day!

Oni bai i mi holi, mae’n debyg y byddwn yn dal i grafu fy mhen am yr olygfa ryfedd yn Ilkley. Er cystal yw Google, nid yw’n gallu rhoi’r ateb i bob cwestiwn! Ac wrth i ni feddwl am ein bywydau ysbrydol mae gwersi tebyg i’w dysgu. I ddechrau, os ydym yn ansicr am rywbeth – ewch i lygaid y ffynnon i chwilio! Efallai nad yw’r ateb boddhaol i bob cwestiwn a ofynnwn yn y Beibl, ond yno’n unig y cawn Air Duw i’w bobl, wedi’i gofnodi dros y canrifoedd trwy law nifer o bobl wahanol. Ac nid dogfen hanesyddol yn unig yw’r Beibl ond llyfr sy’n cynnwys neges rymus sy’n gallu gwneud gwahaniaeth tragwyddol i’r rhai sy’n darllen a chredu. Trwy’r Ysgrythur y daeth Timotheus i ‘ddeall sut i gael dy achub, drwy gredu yn y Meseia Iesu.’ (2 Timotheus 3:15)

Ac yn ail, i ni sydd wedi profi gras Duw yn barod trwy gredu yn Iesu Grist, rhaid i ni fod yn barod i ateb pobl pan maent yn ein holi. Dyma siars Pedr i ni:

‘Byddwch barod bob amser i roi ateb i bwy bynnag sy’n gofyn i chi esbonio beth ydy’r gobaith sydd gynnoch chi.’ (1 Pedr 3:15)

Os nad ydym ni’n barod i rannu ag eraill pam fod bywyd a marwolaeth Iesu yn destun diolch dyddiol i ni, sut ddaw ein ffrindiau, teulu a chymdogion byth i wybod?

Rhodri

Llais Bro Aled 01.09.19 + 08.09.19

Comments are closed.