Dydd Sul, 15 a 22 Medi 2019

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ar draws Bro Aled heddiw. Dyma gyfle o’r newydd i ni foli’r Arglwydd gyda’n gilydd ac i ofyn fel y Salmydd ar i Dduw fod ‘yn graig i mi gysgodi tani – yn gaer lle bydda i’n hollol saff!’ (Salm 71:3 Beibl.net)

Wrth i ni wneud hynny, rydym am gofio yn ein gweddïau am y teuluoedd yn ein plith sydd mewn profedigaeth, ac am longyfarch hefyd y nifer o blith y Fro a dderbyniodd Fedal Gee am eu ffyddlondeb i’r Ysgol Sul ym Mangor ddydd Sadwrn (Medi 14eg).

Ganol yr wythnos ddiwethaf daeth gŵr dieithr i gnocio ar ddrws Heulfryn yn cynnig insiwleiddio’r tŷ yn rhad ac am ddim! Wrth i’r sgwrs fynd yn ei blaen cofiais fy mod wedi sôn am gynigion ‘too good to be true’ mewn pregethau yn y gorffennol, ond eglurodd y dyn fod y llywodraeth yn cynnig grantiau i sicrhau fod cartrefi ledled Prydain yn cael eu hinsiwleiddio’n well ond…. roedd yn rhaid bod yn gymwys! Fel cymaint o gynigion a glywir mewn hysbysebion, mae yna wastad amodau pellach sy’n egluro pwy yn union sy’n gymwys a phwy sydd ddim. Tybed sawl gwaith yr ydym ni wedi dal ein hunain yn meddwl felly am Dduw? Hynny yw, bod yn rhaid i ni fod yn hyn neu’r llall a byw bywyd cymharol dda cyn profi o ddaioni’r Arglwydd?

Pan ddarllenwn y Beibl, gwelwn y syniadau yma yno hefyd – pobl yn tybio bod modd gwneud eu hunain yn gymwys neu’n addas i Dduw ddangos ffafr tuag atynt. Ond mae Iesu’n gwrthwynebu’r syniadaeth yma’n agored yn Luc 5:31-32. Pan mae’r Phariseaid yn grwgnach bod Iesu’n treulio amser gyda phechaduriaid, mae Iesu yn eu hateb gan ddweud: “Nid ar rai iach, ond ar y cleifion y mae angen meddyg; i alw pechaduriaid i edifeirwch, nid rhai cyfiawn, yr wyf fi wedi dod.”

Does ’na ddim gweithred na ffordd o fyw sy’n abl i’n gwneud yn gymwys ar gyfer daioni Duw yn Iesu Grist. Mae’n cyflwr mor ddifrifol nes bod angen i Iesu ei hun gamu i mewn i’n byd, a marw ar groes i’n rhyddhau o afael a dinistr pechod. A bu’n fodlon i wneud y cyfan oherwydd ei gariad rhyfeddol tuag atom. Ac oherwydd y fuddugoliaeth honno ar Galfaria y mae Iesu yn galw pobl i edifarhau ac i dderbyn bywyd newydd trwy ymddiried ynddo Ef.

Ydym ni’n gymwys i dderbyn rhoddion da Duw? Wrth gwrs ein bod, ond nid mewn ffordd gadarnhaol yn sgil ein llwyddiant, ond yn y ffordd y mae claf yn dioddef o haint difrifol yn gymwys i dderbyn y ffisig wnaiff ei wella.

Rhodri

Llais Bro Aled 15.09.19 + 22.09.19

Comments are closed.