Dydd Sul, 29 Medi a 6 Hydref 2019

Croeso mawr i chi gyd i’r oedfaon heddiw lle y byddwn yn dod i addoli Duw ac i bledio arno i weithio’n rymus yn ein plith, yn ein gwlad, ac yn ein byd er mwyn ‘i’r cwbl sy’n dda yn dy olwg di ddigwydd yma ar y ddaear fel mae’n digwydd yn y nefoedd.’ (Mathew 6:10 Beibl.net)

Yng nghanol wythnos arall o newyddion gwleidyddol dramatig, cyhoeddwyd dros y dyddiau diwethaf fod cwmni gwyliau Thomas Cook wedi mynd i’r wal gyda chanlyniadau trychinebus yn dod yn sgil hynny. Yn ôl y sôn, roedd o gwmpas 150,000 o Brydeinwyr wedi cael eu heffeithio ar eu gwyliau, a miloedd o staff yn wynebu colli eu swyddi. Mewn cyfweliadau ar y newyddion cyfaddefodd nifer o gwsmeriaid y cwmni oedd dal ar y cyfandir nad oedd ganddynt ryw lawer o syniad beth yn union fyddai’n digwydd nesaf, ond roeddynt yn gobeithio y gallent ddychwelyd adref yn fuan. Daeth adroddiadau eraill fod rhai o’r ymwelwyr wedi cael eu cloi allan o lofftydd eu gwestai gyda’r perchnogion yn hawlio taliad ychwanegol cyn iddynt gael mynd i’w ystafelloedd! Lle mae rhywun yn troi yn y fath ansicrwydd a phryder? Gan amlaf beth welwn ni mewn cymaint o sefyllfaoedd tebyg yw pobl yn troi at rywun sydd ag awdurdod neu’r adnoddau i allu datrys eu dryswch. Yn achos Thomas Cook, mae’n debyg mai’r llywodraeth oedd wedi gorfod trefnu i wneud yn siŵr fod pawb yn dod adref, ond nid oes ganddynt hwy, hyd yn oed, y gallu i sicrhau gwaith i’r miloedd o staff a gollodd eu gwaith.

Beth amdanom ni felly? Pwy yw’r awdurdodau neu’r bobl yr ydym yn troi atynt i ddatrys ein problemau dyrys ni? Diolchwn fod yna asiantaethau ac unigolion sy’n barod i helpu eraill, ond mae’r Beibl yn ein hatgoffa mai dim ond Un sydd yna sydd â’r awdurdod, y gallu a’r dymuniad i fynd i’r afael â’n dryswch a’n hanawsterau pennaf ni fel pobl. Yn wir, newyddion da Cristnogaeth yw bod yna le diogel i droi waeth beth yw’r sefyllfa, a brenin sydd wedi cymryd agwedd gwas gan fynd i’r Groes er mwyn i bawb sy’n galw ar enw’r Arglwydd gael eu hachub. (Actau 2:21) Iesu Grist yw’r un sydd wedi gwneud y cyfan dros bobl ddiymadferth ac euog i sicrhau cartref tragwyddol iddynt gydag Ef. Ac yn wahanol i hanes Thomas Cook, mae Ef wedi talu’r pris drosom unwaith ac am byth fel na fydd gofyn i ni dalu eto am ein pechod, mae’r ddyled wedi’i thalu’n llawn ar Galfaria. Diolchwn i Oen Duw, sy’n cymryd ymaith bechod y byd! (Ioan 1:29)

Rhodri

Llais Bro Aled 29.09.19 + 06.10.19

Comments are closed.