Dydd Sul, 13 ac 20 Hydref 2019

‘Diolchwch i’r Arglwydd, Galwch ar ei enw, gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd.’ (Salm 105:1) Gyda’r anogaeth yna o Lyfr y Salmau, trown at Dduw heddiw yn ostyngedig, yn gofyn am ei faddeuant ac arweiniad yr Ysbryd Glân i ddweud wrth eraill amdano. Ac wrth i ni addoli, diolchwn am ei ras a’i gariad rhyfeddol tuag at bechaduriaid trwy ei Fab annwyl, Iesu Grist.

Ychydig wythnosau yn ôl, roeddwn yn y car yn gwrando ar raglen radio Beti a’i Phobl a hithau’n holi Iwan ‘Iwcs’ Roberts; un rhan o’r ddeuawd Iwcs a Doyle. Yn ystod y sgwrs daeth i’r amlwg fod teulu Iwan Roberts wedi wynebu sioc enbyd pan fu farw ei frawd yn nhrychineb Piper Alpha ym 1988. Rig olew a nwy ym Môr y Gogledd oedd Piper Alpha, wedi’i lleoli dros gan milltir i’r gogledd ddwyrain o Aberdeen ac fe laddwyd 167 o ddynion yno mewn ffrwydriadau trychinebus. Ymhlith y rhai fu farw roedd dau ŵr oedd ar fad achub oedd yn ceisio cynorthwyo’r gweithwyr i ddianc rhag y tân. Wrth feddwl am golled o’r fath mae rhywun yn llawn edmygedd o’r dewrder y mae achubwyr bywyd megis y rhain yn ei arddangos mor aml yn eu gwaith. Pan fo pawb arall yn dianc am eu bywyd oddi wrth berygl, maent hwy’n rhedeg i’w ganol er mwyn achub eraill. Diolchwn am bawb sydd mewn swyddi o’r fath, ac am eu parodrwydd i aberthu eu diogelwch eu hunain er mwyn eraill.

Ac wrth i ni droi at y Beibl, hanes digon tebyg sy’n ein hwynebu. Rhywun oedd yn barod i fynd i ganol sefyllfa drychinebus a pheryglus er mwyn achub eraill, ac wrth gwrs yr Arglwydd Iesu Grist oedd hwnnw. Mae’r Beibl yn ein dysgu fod Mab Duw wedi dod yn un ohonom – wedi darostwng ei hun i ddod fel caethwas (Philipiaid 2:7) oherwydd bod dynion a merched pechadurus mewn angen difrifol gan eu bod wedi’u gwahanu oddi wrth eu Creawdwr. Yn hytrach na throi cefn ar bobl mewn amgylchiadau difrifol, daeth Crist i ganol eu helbul gan ildio’i fywyd ar y Groes er mwyn achub rhai na allai achub eu hunain.

Ydym ni’n wan ac ar goll, ydym ni’n ansicr lle i droi am obaith? Awn at Iesu mewn ffydd: yr Un ddaeth yn debyg i ni er mwyn dod â ni i berthynas iawn â Duw.

 Felly roedd rhaid i Iesu gael ei wneud yn union yr un fath â ni, ei “frodyr a’i chwiorydd.” Dim ond wedyn y gallai fod yn archoffeiriad trugarog a ffyddlon yn gwasanaethu Duw, ac yn cyflwyno aberth fyddai’n delio gyda phechodau pobl a dod â nhw i berthynas iawn gyda Duw. Am ei fod e’i hun wedi dioddef ac wedi cael ei demtio, mae’n gallu’n helpu ni pan fyddwn ni’n wynebu temtasiwn.’ (Hebreaid 2:17-18 Beibl.net)

Rhodri

Llais Bro Aled 13.10.19 + 20.10.19

Comments are closed.