Dydd Sul, 27 Hydref a 3 Tachwedd 2019

Croeso cynnes i chi un ag oll i’r oedfaon ym Mro Aled heddiw, a chroeso arbennig i Andras Iago fydd yn pregethu yn Oedfa’r Fro heno. Wrth ei groesawu’n gynnes yn ôl atom, rydym hefyd am barhau i weddïo am fendith Duw arno ef a’r teulu wrth iddynt weinidogaethu ymhlith eglwysi Bro Dinbych.

Ddydd Sul (neu heddiw yn dibynnu ar pryd yr ydych yn darllen Llais Bro Aled!), rhag ofn nad ydych wedi clywed, bydd Cymru yn wynebu De Affrica yn rownd gyn derfynol Cwpan Rygbi’r Byd yn Japan. Er cymaint o gyffro sydd yna ymhlith dilynwyr y gamp o Fôn i Fynwy, ymateb digon negyddol a ddaeth o du nifer o’r gwybodusion rygbi. Yn eu golwg hwy, prin yw’r gobaith y bydd Cymru’n ennill y ddwy gêm nesaf a llwyddo i fod yn bencampwyr y byd. Ac wrth gwrs dyna eu gwaith hwy – rhannu eu safbwyntiau ac egluro’r ffordd y maent yn gweld pethau’n datblygu. Ond yn naturiol, nid yw’r safbwyntiau negyddol hyn yn cael eu rhannu gan bawb, ac yn sicr ddim gan garfan a hyfforddwyr tîm rygbi Cymru! Yng ngolwg y capten Alun Wyn Jones, mae ef a’i gyd-chwaraewyr ond 160 munud i ffwrdd o wneud rhywbeth bythgofiadwy. Amser a ddengys pwy yn union fydd yn llygaid eu lle a phwy a broffwydodd yn gwbl anghywir!

Beth mae hyn i gyd yn ei ddangos i ni yw pa mor bwysig yw’r ffordd yr ydym yn edrych ar bethau. Dyma sy’n cael dylanwad enfawr ar ein hymateb i wahanol brofiadau a sefyllfaoedd. Ac mae gan y Beibl gryn dipyn i’w ddweud ynglŷn â’r ffordd yr ydym yn gweld ein hunain a’r ffordd yr ydym yn dehongli’r hyn sy’n digwydd i ni. Meddyliwch sut mae Paul yn annog Cristnogion sy’n dioddef gyda’i eiriau yn 2 Corinthiaid 4. Hyd yn oed os ydym yn dadfeilio yn allanol, mae adnewyddiad mewnol i’w gael gan Dduw ddydd ar ôl dydd. Ac wrth i’r saint ystyried y bendithion tragwyddol sy’n eiddo i ni trwy fuddugoliaeth Crist, gallwn wynebu colledion a siomedigaethau bywyd heb ofni fod Duw wedi cefnu arnom. Ac mae’r bennod yn gorffen gydag adnod 18 (beibl.net): ‘Felly mae’n sylw ni wedi’i hoelio ar beth sy’n anweledig, dim ar beth welwn ni’n digwydd o’n cwmpas ni. Dydy beth sydd i’w weld ond yn para dros dro, ond mae beth sy’n anweledig yn aros am byth!’

I gymaint o bobl, methiant fu dyfodiad Iesu i’r byd gan iddo orffen mewn modd mor erchyll. Ond i’r rhai sy’n credu, Iesu yw’r Achubwr a’r pencampwr, ac mae ei fuddugoliaeth Ef dros bechod a marwolaeth yn sicrhau newid byd (am byth) i bawb sy’n ymddiried ynddo. ‘Ond yn y pethau hyn i gyd y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy’r hwn a’n carodd ni.’ (Rhufeiniaid 8:37) Sut ydych chi’n gweld pethau heddiw?

Rhodri

Llais Bro Aled 27.10.19 + 03.11.19

Comments are closed.