Dydd Sul, 10 a 17 Tachwedd 2019

‘Bydded geiriau fy ngenau’n dderbyniol gennyt, a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy i ti, O Arglwydd, fy nghraig a’m prynwr.’ (Salm 19:14) Wrth i ni ddod at ein gilydd i addoli Duw heddiw, beth am weddïo geiriau’r Salmydd drosom ein hunain a’n gilydd gan ddiolch fod gennym Arglwydd sydd yn graig ac yn brynwr a ddaeth yn un ohonom yn Iesu Grist.

Beth yw eglwys? Dyma gwestiwn sydd wedi cael ei ofyn lawer gwaith drosodd gan bobl ar hyd a lled y byd dwi’n siŵr. Ac yn aml, mae’r atebion yn gallu bod yn amrywiol iawn, gyda nifer yn cychwyn gan ddweud “i mi, eglwys yw…..” Ond i Gristnogion, rhaid rhoi’r flaenoriaeth i’r hyn y mae’r Beibl yn ei ddweud, a thros y misoedd nesaf byddwn yn ystyried rhai o’r cwestiynau mwyaf sylfaenol ynglŷn â’r eglwys a Christnogaeth o safbwynt y Beibl, ac wrth edrych yn ôl dros hanes Cristnogaeth yng Nghymru. Bydd croeso cynnes i bawb ymuno â ni ar gyfer cyfarfod nesaf ‘Beth yw Eglwys’ yn Llansannan am 7.30 nos Fercher, Tachwedd 20fed.

Y mis diwethaf wrth i ni gychwyn ar y cwrs, cawsom ein hannog i ystyried o’r newydd beth yw’r pethau sy’n gwbl angenrheidiol ym mywyd eglwys? Ac wrth ddarllen gwahanol rannau o’r Testament Newydd daeth yr hen neges eto i’n clyw mai pobl yw eglwys ac nid adeiladau. Wrth ffarwelio â henuriaid yr eglwys yn Effesus dywed Paul wrthynt: ‘Gwyddoch nad ymateliais rhag cyhoeddi i chwi ddim o’r hyn sydd fuddiol, na rhag eich dysgu chwi yn gyhoeddus ac yn eich cartrefi, gan dystiolaethu i Iddewon a Groegiaid am edifeirwch tuag at Dduw a ffydd yn ein Harglwydd Iesu.’ (Actau 20:20-21) I’r Cristnogion cynnar, nid lle’r oeddynt yn addoli oedd yn bwysig, ond pwy yr oeddynt yn ei addoli a sut yr oedd posib i eraill hefyd ddod i’r berthynas newydd hon gyda’u Creawdwr trwy’r hyn wnaeth Iesu. Boed mewn cartrefi, yn gyhoeddus mewn synagogau, neu hyd yn oed pan oeddynt wedi’u carcharu am eu ffydd, byddent yn moli Duw ac yn annog eraill i droi at Grist am achubiaeth. (Actau 16:25, 31)  Doedd dim am atal y newyddion da rhag lledaenu ar draws y Dwyrain Canol ac Ewrop, ac roedd pobl o begynau gwahanol y gymdeithas yn cael eu huno gyda’i gilydd. Pobl oedd gynt yn elynion yn troi’n frodyr ac yn chwiorydd i’w gilydd yn yr eglwys oherwydd gwaith yr Ysbryd Glân. Wrth i ni feddwl am gymhlethdodau ein cyfnod ni gyda’r pegynnu sy’n digwydd mewn cymdeithas, cofiwn nad yw hynny’n ddim i gymharu â’r rhyfeddod bod Iddewon a Groegiaid wedi eu galw i gyd-addoli gyda’i gilydd yn yr eglwysi cynharaf! A’r allwedd? Iesu Grist, conglfaen yr eglwys, ddoe, heddiw ac am byth.

Rhodri

Llais Bro Aled 10.11.19 + 17.11.19

Comments are closed.