Dydd Sul, 24 Tachwedd a 1 Rhagfyr 2019

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ar Sul olaf mis Tachwedd. Os nad ydych yn barod, dwi’n siŵr y bydd nifer ohonom ym mhen dim yng nghanol prysurdeb paratoadau Nadoligaidd! Wrth i ni edrych ymlaen at y dathliadau hyn gofynnwn ar i’r Arglwydd yn ei ras ein helpu i’w foli wrth feddwl am ryfeddod mwya’r nef –

‘gweld yr anfeidrol, ddwyfol Fod
yn gwisgo natur dyn.’

Un o’r adnodau sydd wedi gwneud i mi feddwl llawer dros y blynyddoedd yw’r un pan mae Paul yn dyfynnu geiriau Iesu yn Actau 20:35 ‘Dedwyddach yw rhoi na derbyn.’ Yn ôl un esboniwr, nid ymgais i wneud i Gristnogion deimlo’n euog am dderbyn gan bobl eraill oedd y geiriau hyn, ond gair i’w hatgoffa bod rhoi o’n digonedd yn llawer gwell na phentyrru arian a meddiannau i ni’n hunain. A dweud y gwir, adlais cryf sydd yma o ddysgeidiaeth Iesu bod rhoi i rai na all dalu’n ôl yn arwydd o gariad Cristnogol ymarferol. Dyma un ffordd y gall y Cristion ymateb i orchymyn Iesu: ‘byddwch yn drugarog fel y mae eich Tad yn drugarog.’ (Luc 6:36)

Yn sgil hyn rwyf am dynnu eich sylw at gyfle sydd wedi codi yn ddiweddar i ni gyfrannu at elusen arbennig sydd wedi sefydlu cangen yn Nyffryn Clwyd – yng Nghapel Mawr, Dinbych. Yn wreiddiol, eglwys yn Sheffield a gychwynnodd Baby Basics yn 2009, gyda’r bwriad o ddarparu pecynnau o ddeunyddiau angenrheidiol ar gyfer babanod newydd eu geni. Mae’r elusen yn gweithio gyda bydwragedd, ymwelwyr iechyd a chyrff proffesiynol eraill i ddarparu’r adnoddau allweddol i rieni a theuluoedd mewn angen.

Felly os ydych â diddordeb, mae’r elusen yn gweithio’n debyg i egwyddor y Banc Bwyd lle gallwch gyfrannu faint bynnag o’r amrywiol adnoddau y maent yn gofyn amdano, bydd y cyfan yn cael ei gadw’n ddiogel yn y Capel Mawr cyn i’r deunyddiau gael eu rhannu â’r rhai mewn angen yn ôl arweiniad yr arbenigwyr proffesiynol. Byddwn yn cynnwys rhestr ac awgrymiadau o gyfraniadau ar ffurf Calendr Adfent gyda’r rhifyn hwn o Lais Bro Aled ynghyd â phoster i’w osod yn y capel.

 ninnau’n agosáu at ddathlu genedigaeth ein Gwaredwr mewn amodau digon anffafriol, diolchwn am barodrwydd Mab Duw i ddod nid ‘i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn bridwerth dros lawer.’ (Marc 10:45) Ac wrth ddiolch yn arbennig am yr elusen Baby Basics, gweddïwn am fendith Duw ar y gwirfoddolwyr sydd ar waith, ac wrth gwrs y rhai fydd yn derbyn cymorth ganddynt.

Rhodri

Llais Bro Aled 24.11.19 + 01.12.19

Comments are closed.