Dydd Sul, 8 a’r 15 Rhagfyr 2019

Croeso cynnes i chi i’n hoedfaon ym Mro Aled heddiw, ac wrth i ni gyfarfod â’n gilydd gofynnwn am help yr Ysbryd Glân i’n galluogi i rannu ym mawl yr angylion a ddywedodd wrth y bugeiliaid: “Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf, heddwch ar y ddaear islaw, a bendith Duw ar bobl’ oherwydd bod Achubwr wedi’i eni ym Methlehem.

Dwi’n siŵr nad oes angen i mi eich atgoffa ein bod o fewn ychydig ddyddiau i’r trydydd Etholiad Cyffredinol mewn pedair blynedd. Wedi’r holl anghytuno, y dadlau croch a’r ymdrechion i berswadio, bydd dyfarniad tyngedfennol yr etholwyr yn glir ar ddechrau Rhagfyr y 13eg. Cyn hynny, mwy o addewidion a phwyso bys at y gwrthwynebwyr sy’n debyg o ddod wrth i’r pleidiau gwleidyddol geisio rhoi pwysau arnom i ystyried – pwy allwn ni ymddiried ynddynt go iawn?

I Gristnogion, mae addewidion ac ymddiried yn rhan ganolog o’n ffydd ni. Duw sy’n gwneud addewidion yw’r Un yr ydym yn cael ein cyflwyno iddo yn y Beibl, ac mae’r Duw tragwyddol, sy’n Dad, Mab ac Ysbryd Glân yn ein galw fel pobl i berthynas o ymddiried ynddo, o Genesis i lyfr y Datguddiad. A phan fyddwn yn ystyried y rhannau cyfarwydd hynny o’r Beibl sy’n cyfeirio at enedigaeth ryfeddol Mab Duw dros yr wythnosau nesaf, peidiwn ag anghofio fod y cyfan yn dangos bod Duw yn cadw ei addewidion. Ym mhennod gyntaf Efengyl Luc, mae Sachareias, tad Ioan Fedyddiwr a Mair, mam Iesu yn derbyn negeseuon annisgwyl gan yr angel Gabriel. Yn y ddau achos, bydd meibion yn cael eu geni mewn amgylchiadau gwyrthiol – Elisabeth yn ei henaint i roi genedigaeth i Ioan Fedyddiwr, a Mair yn wyryf i roi genedigaeth i Iesu wedi i’r Ysbryd Glân ei beichiogi. Ac mae pennod gyntaf Luc yn cofnodi ymateb Sachareias a Mair i eiriau’r angel. Yn Luc 1:50 gwelwn Mair yn moli’r Arglwydd am ei drugaredd ‘bob amser’ cyn iddi ddiweddu ei mawl gan ganmol y Duw sydd wedi cadw ei addewid i Abraham a’i ddisgynyddion trwy ddangos trugaredd a helpu ei was Israel. (Luc 1:54-55)

Er bod Sachareias wedi cael ychydig o drafferth i dderbyn y peth i ddechrau, wedi i Ioan gael ei eni mae yntau’n taro nodyn tebyg i Mair trwy glodfori’r Arglwydd sydd wedi trugarhau ac sydd wedi cofio ei addewid i Abraham i achub ei bobl. (Luc 1:72-74)

Iesu yw’r Achubwr, y Brenin a’r Gwas a addawodd yr Arglwydd i’w bobl i’w cymodi ag Ef ei hun. Ac wrth i ni ddathlu Ei enedigaeth, gofynnwn am gymorth Duw i ninnau barhau i ymddiried yn ein Ceidwad – yr ‘un sy’n dod â’r cwbl mae Duw wedi’i addo yn wir!’ (2 Corinthiaid 1:20 Beibl.net)

Rhodri

Llais Bro Aled 08.12.19 + 15.12.19

Comments are closed.