Dydd Sul, 22 a’r 29 Rhagfyr 2019

Croeso cynnes i chi i wasanaethau Nadolig ein capeli heddiw. Ar ôl i’r Llais Bro Aled diwethaf gael ei gyhoeddi y daeth y newyddion trist am farwolaeth William Roberts, tad Mair Owen ein cynorthwy-ydd bugeiliol. Rydym fel bro am gydymdeimlo ag Eirwen Roberts, Mair a’r teulu cyfan yn eu profedigaeth, a byddwn am eu cadw hwy, a nifer o deuluoedd eraill sy’n galaru, yn ein gweddïau dros yr wythnosau nesaf.

Gan mai hwn yw Llais Bro Aled olaf 2019 rwyf am fachu ar y cyfle i ddymuno Nadolig bendithiol a blwyddyn newydd dda i bawb ohonoch a’ch teuluoedd. Ac i gyd-fynd â’r cyfarchion hyn, nid ydym am anghofio am gynifer o’n cydnabod fydd yn profi annifyrrwch dros y Nadolig ychwaith – rhai yn dygymod ag anhwylderau, eraill yn hiraethu ac yn gofidio. Cyflwynwn hwy i’r Arglwydd yn ein gweddïau yn diolch i Frenin yr hollfyd ddod ‘i oedfa ein hadfyd er symud ein penyd a’n pwn’.

Yn wahanol i gymaint o gardiau Nadolig a darluniau traddodiadol o’r Geni, does dim sôn yn yr Efengylau am faban wedi’i roi mewn preseb ym Methlehem â golau anesboniadwy yn disgleirio o’i gwmpas! Nid oherwydd ei fod yn edrych yn wahanol i bobl eraill yr oedd Iesu’n arbennig ond oherwydd pwy ydoedd, a’r hyn a gyflawnodd trwy ei fywyd, ei farwolaeth a’i atgyfodiad. Sawl gwaith yn ystod Ei weinidogaeth cawn dystiolaeth o’r dyrfa yn synnu ato oherwydd eu bod yn meddwl amdano fel saer, a mab i Mair (Marc 6:3). Ond eto, trwy gymorth Duw, mae Pedr yn gweld mwy na’r arwynebol gan ddatgan am Iesu – “Ti yw’r Meseia, Mab y Duw byw.” (Mathew 16:16)

Sut ydym ni yn gweld Iesu heddiw felly? Fel cymeriad mewn hanes cyfarwydd, neu fel Achubwr cariadus sydd ar waith yn ein bywydau o ddydd i ddydd? A welwn ni Dduw cadarn sydd eto’n Gyfaill hyfryd wrth i ni droi’n golwg arno trwy lygaid ffydd?

Yn y Beibl cawn ein cymell nid yn unig i weld mewn ffordd arbennig ond i wrando ar Dduw, yn ogystal â’r anogaeth enwog honno o Salm 34:8 i brofi daioni Duw: ‘Profwch a gwelwch mai da yw’r Arglwydd.’

Pan fyddwn ni yng nghanol y bwyd, synau’r clychau’n tincial a’r lliwiau llachar dros y dyddiau nesaf, gweddïwn am gymorth Duw i sylweddoli fod llawer gwell i’w gael trwy’r Arglwydd Iesu Grist. Er cymaint y gallwn fwynhau a gogoneddu Duw yn awr, nid yw’n ddim o’i gymharu â’r gogoniant sydd i ddod. Ydym ni’n barod am wledd dragwyddol gyda’r Arglwydd, ac ydym ni wedi derbyn Ei wahoddiad hael sy’n dod i ni trwy Efengyl ei Fab?

Rhodri

Llais Bro Aled 22.12.19 + 29.12.19

Comments are closed.