Dydd Sul, 18 Medi 2011

Bore da! Mae’n Sul pwysig i nifer o’n pobl ifanc heddiw ac i ni fel aelodau’r eglwys. Gobeithio y bydd Duw yn ein bendithio’n hael wrth i ni dderbyn pedwar ar ddeg yn aelodau newydd. Llawenydd a diolchgarwch sydd ynom rwy’n siŵr wrth i ni edrych ymlaen at yr Oedfa ac wrth gofio hefyd am y gwaith mawr sydd wedi digwydd yn yr ofalaeth dros y blynyddoedd hefo’n plant a’n hieuenctid. Diolchwn am gyfraniad yr Ysgolion Sul a’r aelwydydd sydd wedi bod yn gymaint o gefn i’r rhai fydd yn cael eu derbyn heno.

Gobeithio y gwnawn oll wneud ymdrech arbennig i fod yn bresennol yn Llansannan am 6 yr hwyr. Mae Huw am arwain yr oedfa, yna fe fydd Rhodri yn agor y Gair cyn i minnau arwain yn y derbyn a’r cymun i ddilyn. Mae Duw yn ffyddlon ac edrychwn ymlaen at glywed ei Air a chael ei addoli hefo’n gilydd.

Yn ystod y cyfnod o baratoi tuag at gael eu derbyn buom fel dosbarth yn ystyried beth yw eglwys. Roeddem yn dychmygu pa elfennau a fyddai eu hangen arnom petaem yn sefydlu eglwys o’r newydd mewn lle dieithr lle nad oedd eglwys wedi bodoli o’r blaen. Beth fyddai ei angen mewn gwirionedd a beth fyddem yn ei wneud? 

Diddorol iawn oedd yr ymateb gan y dosbarth – y peth cyntaf ar y rhestr oedd cael efengylydd i rannu’r newyddion da am Iesu ac i bregethu!  Yna lle tawel i gyfarfod, a llun neu groes go iawn i ddangos ein bod yn credu yn y groes wag – fod Crist wedi marw ond ei fod hefyd wedi cyfodi ac nad yw ar y groes bellach. Byddai hefyd angen Beiblau a chyfle i ddysgu am yr hyn sydd yn y Beibl. Ysgol Sul neu grwpiau astudiaeth a fyddai’n rhoi cyfle i rannu gwybodaeth a phrofiad. Nid yn anhebyg i’r hyn sydd gennym yn wir! Ond yn y Gymru sydd ohoni efallai ei bod yn bryd i ni ystyried eto beth yw hanfodion go iawn Cristnogaeth a gwaith eglwys a meddwl sut fyddai hi arnom petaem yn gorfod cychwyn eto!

Mae ateb y cwestiwn yna yn siŵr o’n helpu i feddwl o ddifri ac i flaenoriaethu’n gweithgarwch o’r newydd. Diolch i’r dosbarth am ein herio.

Ni chafodd bawb gyfle i ddod i bob sesiwn ond y newyddion da ydi fod Rhodri am drefnu sesiynau newydd i’r rhai sydd wedi eu derbyn a’r rhai sy’n aros am gael eu derbyn yn nes ymlaen. Gobeithio y byddwch fel teuluoedd yn cefnogi’r ymdrech yma hefyd i ddyfnhau ymroddiad ein hieuenctid.

Gweddïwn dros deuluoedd Nia ac Owain, Llannefydd hefyd wrth iddynt gyflwyno Anni Clwyd i’w bedyddio heddiw yng Nghefn Berain. Braf yw cael tystio i ddaioni Duw eto yn achos y teulu hwn a dymuno bendith yr Arglwydd ar y teulu oll.

Llais Bro Aled 18 Medi 2011 (PDF)

Llais Bro Aled 18 Medi 2011 (Word)

Comments are closed.