Dydd Sul, 2 a 9 Chwefror 2020

“Pwy ydy hwn?” medden nhw, “Mae hyd yn oed y gwynt a’r tonnau yn ufuddhau iddo!” (Marc 4:41) Gyda’r geiriau yna yr ymatebodd y disgyblion i’r Arglwydd Iesu wedi iddo dawelu’r storm ar Fôr Galilea. Ac wrth i ni ddod i addoli gyda’n gilydd heddiw, gofynnwn am gymorth yr Ysbryd Glân i’n helpu ninnau i ryfeddu at allu, mawredd a chariad Duw ar ein cyfer yn Iesu Grist.

Pwy sy’n gyfrifol? Dyna i chi gwestiwn sy’n achosi dadlau chwerw mewn sawl maes ar hyn o bryd. O sut mae’r gwasanaeth iechyd yn gweithio yng ngogledd Cymru i broblemau gyda threnau ar draws y wlad, mae’r cyhuddiadau a’r pwyntio bys yn ddiflastod llwyr. Y cwmnïau trenau sy’n gyfrifol am y problemau yn ôl y llywodraeth, ond nid yw’r llywodraeth yn barod i dderbyn cyfrifoldeb am ddiffygion yn y gwasanaeth iechyd ychwaith, er bod Bwrdd Betsi Cadwaladr dan fesurau arbennig ers pum mlynedd.

Dylem fod yn raslon wrth dybio mor anodd yw gwybod pwy yn union sy’n gyfrifol am beth o fewn sefydliadau enfawr, ac nad oes unrhyw lywodraeth yn gwneud popeth yn iawn. Serch hynny, o ystyried y mater yn fwy personol gwelwn ar dudalennau cyntaf y Beibl y gwirionedd anghyfforddus bod gwrthod derbyn cyfrifoldeb yn dod yn reddfol i ni fel pobl, yn enwedig pan ydym yn euog! Gofiwch chi sut ymatebodd Adda ac Efa i gwestiynau’r Arglwydd wedi iddynt fwyta’r ffrwyth yng ngardd Eden? Pwyntio bys at rywun arall wnaeth y ddau ohonynt wrth geisio cuddio oddi wrth eu Creawdwr! (Genesis 3:8-13) Tybed faint o hynny ydym ni’n tueddu i’w wneud o ddydd i ddydd? Ydym ni’n osgoi cymryd cyfrifoldeb am ein gweithredoedd, ein geiriau a’n blaenoriaethau mewn bywyd pan maent yn aml yn achosi loes i eraill, problemau i ni’n hunain a difrod i’r greadigaeth?

Mae Cristnogion yn cael eu rhybuddio gan Ioan yn ei lythyr cyntaf na ddylent fyw fel hyn, a bod opsiwn amgenach: “Os dywedwn ein bod yn ddibechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, ac nid yw’r gwirionedd ynom. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeua inni ein pechodau, a’n glanhau o bob anghyfiawnder.” (1 Ioan 1:8-9)

Mor fendigedig yw cael ein hatgoffa bod maddeuant pechodau yn ganolog i waith gorffenedig Iesu Grist pan ddaeth i’r ddaear i achub. Ond er mwyn derbyn maddeuant rhaid i ni droi at Iesu mewn ffydd, gan edifarhau, syrthio ar ein bai a gofyn am Ei gymorth. Pam ydym ni’n oedi? Derbyniodd Iesu gyfrifoldeb am bechod er mwyn i’w bobl gael byw mewn rhyddid: “Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren, er mwyn i ni ddarfod â’n pechodau a byw i gyfiawnder.” (1 Pedr 2:24)

Rhodri

Llais Bro Aled 02.02.20 + 09.02.20

Comments are closed.