Dydd Sul, 1 a’r 8 Mawrth 2020

Bore da i chi wrth i Gymry ledled y byd ddathlu Dydd Gŵyl Dewi! Ac wrth i ni wneud hynny, diolchwn i’r Arglwydd am ei ras rhyfeddol tuag atom fel cenedl dros y canrifoedd wrth i’r Efengyl fynd ar led a chael y fath ddylanwad. Er ein bod yn dathlu ein Cymreictod, cofiwn wrth i ni addoli heddiw ein bod yn gwneud hynny fel rhan o dyrfa niferus ac amrywiol sef eglwys fyd-eang Iesu Grist ar hyd yr oesoedd.  Yn ein mawl datganwn mai ‘i’r Arglwydd y perthyn brenhiniaeth, ac ef sy’n llywodraethu dros y cenhedloedd.’ (Salm 22:28)

Faint ohonoch sydd wedi cael y profiad braf o ddarganfod rhywbeth yr oeddech wedi’i golli ers tro, ac wedi anobeithio’n llwyr o weld y peth hwnnw byth eto? Boed yn declyn, yn llyfr neu hyd yn oed yn rysáit arbennig, mae’r llawenydd o ail-ddarganfod yn brofiad cyffredin i nifer. Gwnaed darganfyddiad digon rhyfedd yn San Steffan yn ddiweddar wrth i hen gyntedd nad oedd neb yn gwybod amdano ddod i’r golwg am y tro cyntaf ers o leiaf hanner canrif! Yn ôl y stori newyddion, mae’n debyg mai dyma’r llwybr a gerddodd y Brenin Siarl II i’r Senedd dair canrif a hanner yn ôl, ac yn y cyntedd cuddiedig roedd graffiti yn dyddio o 1851 i’w weld – y flwyddyn pan gaewyd y llwybr gan frics!

Ceir nifer o hanesion yn y Beibl am ail-ddarganfod yr hyn a gollwyd. Meddyliwch am y brenin Joseia yn 2 Brenhinoedd 22 yn rhwygo’i ddillad ac yn torri ei galon pan gafwyd hyd i gyfraith Duw yn y Deml, a phobl Dduw wedi hen anghofio mai hwn oedd i fod yn llusern i’w traed ac yn oleuni i’w llwybr. Er mor ddramatig yw’r hanes hwnnw, mae’n rhybudd clir i bobl Dduw ym mhob oes mor hawdd yw ymdoddi i mewn i’r gymdeithas o’n cwmpas a gadael Gair Duw ar ôl. Ond wrth gwrs, mae cymaint mwy i Gristnogaeth na dim ond cadw’r Beibl yn ganolog i’n bywydau – mae’n berthynas fyw rhwng pobl â’r Arglwydd a’u creodd. A dyma lle mae’r darlun o golli a darganfod o’r Testament Newydd yn rhoi’r fath gysur i ni. Pwrpas mawr Iesu yn dod i’r byd oedd nid ail-ddarganfod hen arferion a thraddodiadau, ond dod i achub pobl golledig, a’u dychwelyd i berthynas gariadus â Duw. Pobl fel chi a fi yw’r rhai colledig, pawb ohonom sydd wedi cael ein caethiwo gan bechod a’n dallu gan hunan-gyfiawnder. Ond mae gobaith i bob un colledig sy’n barod i ymateb mewn ffydd i Grist trwy edifarhau a dod ato am faddeuant a bywyd newydd. Pam bod gobaith? Oherwydd cariad Crist, a bod methiant ymddangosiadol y Groes yn fuddugoliaeth fendigedig:  “Daeth Mab y Dyn i geisio ac i achub y colledig.” (Luc 19:10) Peidiwn ag anghofio hynny!

Rhodri

Llais Bro Aled 01.03.20 + 08.03.20

Comments are closed.