Dydd Sul, 15 a 22 Mawrth 2020

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ar draws Bro Aled heddiw. Ein gobaith a’n gweddi wrth ddod i addoli gyda’n gilydd yw profi Duw ar waith a chael golwg newydd ar yr Un sy’n cael ei ddisgrifio fel hyn yn Eseia 40:28  ‘Oni wyddost, oni chlywaist? Duw tragwyddol yw’r Arglwydd a greodd gyrrau’r ddaear; ni ddiffygia ac ni flina, ac y mae ei ddeall yn anchwiliadwy.’

Rydym yn byw mewn cyfnod digon pryderus ar hyn o bryd, ac mae hynny’n wir i bobl ar draws y byd wrth i lywodraethau gwahanol gymryd camau i fynd i’r afael â lledaeniad y firws Covid-19. Gweddïwn am gysur a chefnogaeth i’r rhai sydd eisoes wedi cael eu heffeithio gan y salwch, ac ar yr un pryd, cyflwynwn yr holl staff meddygol a’r awdurdodau sydd â phenderfyniadau anodd i’w gwneud hefyd i’r Arglwydd.

I ni fel eglwysi, fel pawb arall yn y gymdeithas, bydd angen bod yn hyblyg gyda’n cynlluniau ac yn amyneddgar a doeth wrth i’r amgylchiadau newid o ddydd i ddydd. Rydym am barhau i ddangos gofal a chariad tuag ein cyd-aelodau a’n cymdogion gan fod yn sensitif i’r anghenion dyrys fydd yn codi yn y cyfnod hwn. Ac yng nghanol yr ansicrwydd a’r cwestiynau ynglŷn â beth sy’n debygol o ddigwydd nesaf dylem gael ein cysuro wrth sylweddoli nad yw’r darlun mawr wedi newid i’r Cristion. Wrth wynebu pob math o amgylchiadau (da a drwg), byddwn yn byw yn ddyddiol mewn anwybodaeth o’r hyn fydd yn digwydd nesaf i ni. Mae hynny’n wir gan mai nid ni yw’r Creawdwr, ond pobl wedi’u creu i ddibynnu ar eu Creawdwr ydym. Felly gallwn wynebu’r dyfodol nad ydym yn siŵr ohono heb fynd i banig trwy gydnabod ein gwendid a’n cyfyngiadau ac ymddiried ein hunain i’r Duw sy’n ‘mesur ein cerdded a’n gorffwys ac yn gyfarwydd â’n holl ffyrdd.’ (Salm 139:3)

Ac yn fwy na hynny hyd yn oed, mae gennym addewidion bendigedig yn y Gair i’n cymell yn ein ffydd. Lle’r ydym ni’n methu gweld synnwyr mewn pethau ac yn pryderu, cofiwn sut y dysgodd Iesu ei ddisgyblion: ‘y mae eich Tad nefol yn gwybod fod arnoch angen y rhain i gyd. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a’i gyfiawnder ef, a rhoir y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi.’ (Mathew 6:32-33)

Diolchwn heddiw fel erioed fod yr Arglwydd yn teyrnasu, ac oherwydd buddugoliaeth fawr y Groes nad yw’r afiechyd hwn, nag unrhyw beth arall yn gallu ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.  (Rhufeiniaid 8:39)

Rhodri

Llais Bro Aled 15.03.20 + 22.03.20

 

Comments are closed.