Dydd Sul, 5 Ebrill 2020

Cyfarchion o Heulfryn! Ers i’r Llais Bro Aled diwethaf eich cyrraedd mae pethau wedi newid cryn dipyn wrth i’r cyfyngiadau presennol ddod i rym. O ran gweithgarwch ein capeli, daeth y neges yr wythnos ddiwethaf na fydd unrhyw wasanaethau na gweithgareddau yn cael eu cynnal ynddynt tan y nodir yn wahanol, a chyda thristwch y bydd yn rhaid i ni wynebu’r realiti o wasanaethau angladd ar lan y bedd i’r teulu agosaf yn unig o hyn ymlaen (gyda chyfyngiadau tebyg ar gyfer yr amlosgfa hefyd).  Golyga’r cyfyngiadau hyn y bydd mwy fyth o angen i ni fugeilio’n gilydd, a bod yn barod i gadw mewn cysylltiad â’n gilydd a’n cymdogion. Fel Bro, golyga hyn oll i’r rhai nad ydynt ar ebost na fyddwn o hyn ymlaen yn gallu dosbarthu unrhyw adnoddau na Llais Bro Aled o dŷ i dŷ, ond yn hytrach, byddwn yn eu postio.  Dyna pam yr wyf yn eich annog i gysylltu â Mair neu minnau os oes diddordeb gennych mewn derbyn gwasanaeth ar bapur neu CD’s sain o’r gwasanaethau, ac/neu adnoddau addoliad a myfyrdodau Beiblaidd eraill. I’r rhai ohonoch sy’n defnyddio’r we ac a geisiodd ymuno yn y darllediad byw fore Sul diwethaf, ymddiheuriadau llaes am y problemau technegol a’r diflastod a ddaeth yn eu sgil! Roedd gen i syniad fod rhywbeth o’i le ond dim ond yn ddiweddarach y daeth hi’n amlwg mai ond yr 8 munud cyntaf a ddarlledwyd yn fyw! Gobeithio eich bod erbyn hyn wedi medru cael gweddill y gwasanaeth ar y wefan.  Gobeithiaf y bydd y darllediadau yn fwy di-drafferth yn y dyfodol gan weddïo y bydd hynny’n gwneud ein profiad o addoli ar-lein yn fwy dymunol! Cofiwch atgoffa unrhyw gyd-aelodau, cymdogion neu ffrindiau sydd ddim hefo cyswllt i’r we bod rhif ffôn arbennig ar gael gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru lle mae modd gwrando ar oedfa gyfan wedi’i recordio. 02920 101564 yw’r rhif ffôn allweddol ac yna pwyswch 1 am y gwasanaeth Cymraeg.

Angenrheidiol – ‘essential’ – dyna’r gair yr ydym wedi ei glywed yn cael ei ailadrodd droeon dros yr wythnos ddiwethaf. A yw eich gwaith yn angenrheidiol, ydi’r daith yr ydych am ei gwneud yn angenrheidiol? Os nad yw, arhoswch gartref! Mae wedi newid pethau i gymaint ohonom dros nos, ac wedi ein gorfodi i ystyried beth yn union sydd yn angenrheidiol, neu’n gwbl allweddol yn ein bywydau. A tydi hynny ddim yn ddrwg o beth, oherwydd ein tueddiad yw peidio ystyried cwestiynau o’r fath a chymryd yn ganiataol fod popeth yn ein bywyd ni yn angenrheidiol! Ond wrth droi at y Beibl, gwelwn ddarlun tra gwahanol. Meddyliwch er enghraifft am yr adeg y bu Iesu’n cyd-fwyta yn nhŷ ei ffrindiau, Mair a Martha (Luc 10:38-42). Gallwn ddychmygu’r tyndra rhwng y ddwy chwaer wrth i un fod yn brysur yn paratoi a’r llall yn eistedd i lawr! Ond wrth gwrs Mair, yr un sy’n eistedd ac yn gwrando ar Iesu, yw’r un sy’n cael ei chanmol er gwaethaf cwyno a rhwystredigaeth ei chwaer! A thra’r oedd Martha druan yn amlygu beth fyddem ni heddiw’n ei alw’n ‘stress’, dywedodd Iesu wrthi: “Martha, Martha, yr wyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau, ond un peth sy’n angenrheidiol. Y mae Mair wedi dewis y rhan orau, ac nis dygir oddi arni.” (Luc 10:41-42)

Yr hyn sy’n angenrheidiol yn ôl Iesu yw eistedd wrth ei draed a gwrando arno. Adnabod Iesu yn bersonol a threulio amser yn mwynhau ei gwmni a’i gariad, a gwrando ar ei Air. Sut allwn ni gymhwyso’r neges hon i’n sefyllfa ni? Yng nghanol dryswch, pryderon am ein gilydd ac ofn gwirioneddol am y dyfodol, ydych chi wedi dewis y rhan orau fel Mair? Mae hyn mor bwysig oherwydd beth mae Iesu yn ei ddatgan – mae’r hyn sydd gan Iesu i’w bobl yn ddiogel am byth – ni chaiff ei gymryd oddi arnom. A gallwn fod yn sicr o hyn oherwydd buddugoliaeth ryfeddol Iesu. Concrodd Crist ein holl elynion trwy ei Groeshoeliad a’i Atgyfodiad ac mae heddiw’n “eistedd yn y sedd anrhydedd ar ochr dde Duw yn pledio ar ein rhan ni.” (Rhufeiniaid 8:34 Beibl.net) Dyna obaith y Pasg i Gristnogion ar hyd a lled y byd, ac yn wir, dyna obaith dyddiol y Cristion wrth wynebu pob math o gyfyngderau.

Rhodri

Llais Bro Aled 05.04.20

 

Comments are closed.