Dydd Sul, 17 Mai 2020

Roedd o’n bownd o ddigwydd ar ryw bwynt doedd?!  Wedi nifer o wythnosau ohonom yn clywed gwleidyddion o bob lliw yn datgan yr un negeseuon, yr wythnos hon mae’r argyfwng COVID 19 wedi troi’n wleidyddol.  Ac nid pleidiau sy’n anghytuno â’i gilydd bellach ond llywodraethau’r gwahanol wledydd sy’n rhan o’r Deyrnas Unedig.  Mae’r cyfan wedi arwain at ddryswch i rai, a chwestiynau dyrys fel pwy yn union ydym ni i fod i wrando arnynt?  Ac yng nghanol yr holl ymrafael dros y penwythnos fe wnaeth Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru ddatganiad oedd ar yr wyneb yn swnio’n ddoniol o syml – os ydych yng Nghymru, cyfraith Cymru sy’n weithredol!  Wedi meddwl ymhellach am y mater mae’r holl sefyllfa wedi dangos mor bwysig yn ein bywydau yw awdurdod, gofal ac ymddiriedaeth.

I ddechrau arni, mae’r cwestiwn o bwy i wrando arnynt yn dibynnu ar eu hawdurdod – oes gan Lywodraeth Cymru’r hawl i gadw ysgolion ar gau er bod ysgolion Lloegr ar agor?  Oes – gan fod addysg yn fater wedi’i ddatganoli, felly dylai athrawon a rhieni Cymru wrando ar Ysgrifennydd Addysg Cymru!  Ond beth sydd gan hyn i’w wneud â ffydd y Cristion?  Rhaid i ni gofio, hyd yn oed yng nghanol pryderon a dryswch y cyfnod hwn, nad yw awdurdod ein Tad yn y nefoedd wedi lleihau dim.  Er ein bod ni’n gallu teimlo fel nad oes unrhyw fath o drefn ar ein bywydau, mae’r Arglwydd Dduw yn parhau i oruwchlywodraethu dros bopeth. Ac os yw llywodraeth Cymru yn gallu hawlio awdurdod dros yr hyn sy’n digwydd yma, cofiwn fod awdurdod Iesu Grist yn ddiderfyn gan iddo ddweud yn Mathew 28:18 – “Rhoddwyd i mi… bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear.” Dyma anogaeth i ni felly i wrando ar Air ein Duw yn ofalus, a bod yn barod i ufuddhau i Grist yn frwd ac yn hyderus. Gallwn ufuddhau yn hyderus oherwydd ein bod yn gwybod o’r Beibl bod y Duw sy’n llywodraethu hefyd â gofal arbennig dros ei bobl, y rhai y mae’n eu caru. ‘Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch.’ (1 Pedr 5:8)

Yn y pen draw, bydd ymateb pobl i’r naill brif weinidog neu’r llall yn dweud llawer am eu safbwyntiau gwleidyddol! Rydym mwy na thebyg am gefnogi penderfyniad y gwleidyddion hynny yr ydym yn ymddiried ynddynt i edrych ar ôl ein buddiannau. Beth amdanom ni? Yng nghanol y gofid, yr ansicrwydd a’r tor-calon – ydym ni’n ymddiried nad oes neb â mwy o ofal drosom na’r Duw sydd wedi dod atom yn Iesu Grist?

Mewn democratiaeth mae’n naturiol i’r boblogaeth fod yn amheus o lywodraethau bob hyn a hyn. Byddwn yn cwestiynu eu cymhelliad wrth wneud penderfyniadau dadleuol, ac yn feirniadol o’r ffordd y maent yn defnyddio’u grym a’u hawdurdod. Ond pan edrychwn ni ar Iesu, gwelwn gyfuniad godidog o awdurdod, gofal a gostyngeiddrwydd. Gwelwn Frenin Nef wedi darostwng ei hun i’r eithaf gan farw ar y groes er mwyn achub eraill a’u rhyddhau o dywyllwch (Colosiaid 1:13). Wrth i ni barhau i wynebu’r cyfnod anodd hwn, gadewch i ni fod yn raslon tuag at ein gwleidyddion, yn effro i’n cyfrifoldebau gan ystyried anghenion eraill, ac yn fwy na dim gadewch i ni ymddiried yn llwyr yn ein Harglwydd Iesu.

Nid er ei fwyn ei hunan
y daeth i lawr o’r ne’ ;
ei roi ei hun yn aberth
dros eraill wnaeth efe.  (Caneuon Ffydd 721)

Rhodri

Llais Bro Aled 17.05.20

Comments are closed.