Dydd Sul, 12 Gorffennaf 2020

Cefais brofiad annymunol yr wythnos ddiwethaf. Wrth gerdded yn droednoeth o un ystafell i’r llall, llwyddais i gicio ffrâm y drws nes yr oeddwn yn dawnsio, a bys bach fy nhroed wedi cael tipyn o glec. Yn naturiol roedd yn boenus, ond blin oeddwn i yn fwy na dim, oherwydd i mi wneud bron yn union yr un peth i fys bach y droed arall rhywbryd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf!

Wrth feddwl ymhellach pa wersi oedd angen i mi eu dysgu (peidio bod mor drwsgl oedd cyngor Gwenno!), cofiais fod ffrâm drws yn bwysig yn y Beibl. Yn Exodus 12, ar ffrâm drysau eu tai yr oedd yr Israeliaid i daenellu gwaed yr oen di-nam er mwyn iddynt gael eu hachub wrth i farn Duw ymweld â’r Aifft (Exodus 12:13). Ac wrth gwrs mae’n neges berthnasol i Gristnogion heddiw hefyd sef ein bod ni i ymddiried yn Iesu Grist, Oen Duw, a ddaeth i achub ei bobl o’u pechodau. (Mathew 1:21 Beibl.net)  Wrth i ni roi’n hyder ym marwolaeth Crist drosom, rydym hefyd yn cyflwyno’n poen, ein hofnau a’n cywilydd i’r Arglwydd, yn ddiogel yn yr wybodaeth fod ganddo ofal amdanom (1 Pedr 5:7). Diolch bod hyd yn oed ffrâm drws yn gallu ein hatgoffa o ddaioni rhyfeddol yr Arglwydd!

A ninnau bellach ym mis Gorffennaf, tybiaf ei bod yn amser i mi roi rhyw syniad i chi o’r diweddaraf ynglŷn â’r hyn sy’n digwydd, ac yn debygol o ddigwydd i’n capeli yn y dyfodol. Fel y gwyddoch o bosib, mae’r cyfyngiadau ar y defnydd o addoldai yn parhau i raddau helaeth, ac rydym yn disgwyl am fwy o arweiniad gan y llywodraeth yng Nghaerdydd, ac yna cyfarwyddyd enwadol cyn i unrhyw beth newid mewn perthynas ag oedfaon.

Ond o’r canllawiau yr ydym wedi eu derbyn yn barod, petai hawl yn cael ei roi i gynnal oedfaon, mi fyddant yn dra gwahanol i’n hoedfaon arferol. O dan y rheolau newydd, bydd cyfyngiadau pendant ar unrhyw wasanaeth mewn capel: rhaid cadw pellter o 2 fetr, ni fydd canu na chyd-ddarllen yn cael ei ganiatáu a bydd uchafswm ar faint sy’n cael bod yn yr adeilad. Mae’n eithaf diogel dweud ar hyn o bryd felly na fydd ein patrwm yn newid yn y dyfodol agos, yn sicr ddim cyn mis Medi. Ar ben hynny, bydd yn rheidrwydd i ymddiriedolwyr pob capel wneud asesiad risg a newidiadau i’r adeilad/ paratoadau glanhau cyn iddynt gael caniatâd i’w defnyddio eto. Golyga hyn oll na fydd modd ailgydio mewn oedfaon ar fyr rybudd. Felly yn y cyfamser, byddwn yn parhau i ddarlledu gwasanaethau bob Sul ar y we, a chofiwch gysylltu â Mair os am gael DVD, CD neu gopi papur o’r gwasanaeth neu os gwyddoch am unrhyw un arall fyddai’n gwerthfawrogi hynny.

Byddwn hefyd yn cynnal cyfarfod ‘Gair a Gweddi’ dros Zoom am 7.30 ar nos Sul yn ystod mis Gorffennaf, fydd yn gyfle anffurfiol i ni weld, sgwrsio a gweddïo gyda’n gilydd. Os oes gennych ddiddordeb ymuno, cysylltwch â mi er mwyn derbyn yr wybodaeth berthnasol.

Rhodri

Llais Bro Aled 12.07.20

Comments are closed.