Dydd Sul, 26 Gorffennaf 2020

Annwyl bawb,

Dyma’r Llais Bro Aled olaf cyn mis Medi, ac felly mae’n gyfle i mi ddymuno’n dda i chi dros yr wythnosau nesaf, ac egluro’n fyr yr hyn sy’n debygol o ddigwydd i ni fel gofalaeth. Dwi’n siŵr bod teithio trwy anialwch yn brofiad digon annymunol, er nad wyf erioed wedi gwneud hynny fy hun. Ond os trowch chi at Exodus 13:17-22, fe welwch bobl Dduw mewn dryswch. Maent wedi cael eu rhyddhau o gaethiwed yr Aifft, ac wedi’i hachub gan Dduw, ond yn awr, anialwch sydd o’u blaenau. Nid dyma’r ffordd yr oeddent wedi’i dychmygu, ac ar sawl achlysur mae nifer yn mynegi hiraeth am yr hyn yr oeddent yn gyfarwydd ag ef yn yr Aifft! (Exodus 14:12)

Ond serch yr ofnau a’r ansicrwydd, mae’r Arglwydd ar waith. O ddydd i ddydd, mae Duw yn dangos Ei bresenoldeb a’i arweiniad i’w bobl trwy’r golofn o niwl a cholofn o dân. Doedd yr Israeliaid ddim yn gwybod lle’r oeddynt yn mynd o ddydd i ddydd, ac felly roedd yn rhaid iddynt ymddiried yng ngofal ac arweiniad Duw ar eu cyfer. Ac rydym ninnau mewn sefyllfa debyg gan na ŵyr neb ohonom am ba hyd y bydd yr amgylchiadau argyfyngus presennol yn parhau. Ond gallwn wynebu hyd yn oed y cyfnod hwn yn hyderus na fydd Iesu byth yn gadael ei ddisgyblion (Mathew 28:20), ac y bydd Duw yn ein harwain trwy Ei Air a’i Ysbryd. Ac yn fwy na hynny hyd yn oed, mae’r saint yn gwybod fod diwedd y daith yn sicr gan fod Oen Duw wedi cymryd ymaith bechod y byd ar y Groes, ac fel y dywed Iesu yn Ioan 6:40,

“Oherwydd ewyllys fy Nhad yw hyn: fod pob un sy’n gweld y Mab ac yn credu ynddo i gael bywyd tragwyddol. A byddaf fi’n ei atgyfodi yn y dydd olaf.”

Yn ymarferol felly, dros fis Awst mae’n patrwm am aros yr un fath. Byddwn yn parhau i ddarlledu a dosbarthu gwasanaethau yn yr un modd ag yr ydym wedi ei wneud trwy gydol y cyfnod clo (ond gyda phregethwyr gwahanol). Yn ychwanegol, byddaf fi a Mair yn cymryd mymryn o seibiant yn ystod mis Awst, felly os fyddech mor garedig â chysylltu gydag unrhyw anghenion bugeiliol hefo Mair yn ystod pythefnos cyntaf mis Awst, a minnau yn ystod y pythefnos olaf, byddem yn ddiolchgar iawn. Ac er mwyn i ni allu paratoi ar gyfer mis Medi, byddem yn gwerthfawrogi gwybod eich barn ar yr hyn yr hoffech ei weld fel cam nesaf gan fod gennym hawl bellach, gyda chyfyngiadau, i ail-agor addoldai.

Wrth i ni ystyried a thrafod gyda’n blaenoriaid a’n diaconiaid lleol, rhaid cydnabod y bydd unrhyw wasanaeth mewn capeli yn edrych yn wahanol iawn i’r arfer. Dyma’r amodau:

  • Asesiad risg angen ei gwblhau cyn defnyddio adeilad neu gynnal gwasanaeth awyr agored (cyfyngiad o 30 person)
  • Pellter o 2m rhwng pob unigolyn neu aelwyd
  • Stiwardiaid i sicrhau ymbellhau ac i roi arweiniad ynglŷn â rheolau yn y capel
  • Cyfarpar glanhau dwylo neu sebon diheintio wrth fynedfeydd
  • Dim hawl i ganu na chyd-adrodd fel cynulleidfa
  • Angen rota mynychwyr a chofnodi pwy fydd yn dod i bob gwasanaeth
  • (Posib) Sgrin perspex o flaen yr un sy’n arwain y gwasanaeth
  • (Posib) Gofyn i fynychwyr wisgo mygydau

Felly, byddem yn ddiolchgar petai modd i chi nodi ar y papur amgaeëdig (neu ar ebost) a fyddech chi’n gyfforddus yn ymgynnull mewn capel i addoli (dan yr amodau yr wyf wedi eu crybwyll) neu fyddai’n well gennych chi barhau gyda’r trefniadau addoliad presennol o fis Medi ymlaen am gyfnod eto. Does dim rheidrwydd arnom i agor unrhyw gapel, a chofiwch nad ydym yn annog neb i ddod os ydych yn teimlo’n anghyfforddus wrth ystyried hynny. Mae gennym ddarpariaeth unai trwy’r we neu gyfryngau eraill i sicrhau nad oes angen i neb golli allan ar wrando a myfyrio ar Air Duw er gwaethaf yr haint. Byddwn yn parhau i ddarlledu ar y we ac i greu copïau ar DVDs, CDs a phapur, gan ein bod yn ymwybodol y bydd nifer yn aros gartref er diogelwch.

Hefyd, os oes gennych awgrym amgen o’r hyn y gallwn ei wneud er mwyn dod â’r Gair yn fyw i chi, rydym yn barod i ystyried ffyrdd eraill o addoli a chenhadu. Bydd mwy o ganllawiau pendant yn cael eu cyhoeddi gan yr Eglwys Bresbyteraidd ddechrau’r wythnos nesaf, a bydd y rhain yn cael eu rhannu gyda’r blaenoriaid cyn gynted ag y bo modd.

Rhodri

Llais Bro Aled 26.07.20

Comments are closed.