Dydd Sul, 20 Medi 2020

Tybed pryd oedd y tro diwethaf i chi brofi siom, a beth achosodd hynny? Fel arfer, rydym yn teimlo’n siomedig pan mae realiti’r hyn sydd wedi digwydd yn wahanol iawn i’n disgwyliadau ni. Felly wrth geisio delio â siomedigaeth fawr, byddwn yn aml yn cwestiynu ein disgwyliadau ohonom ein hunain ac o bobl eraill. Ydyn nhw’n ddisgwyliadau realistig neu ydym ni’n gofyn gormod gan bobl neu sefydliadau?

A beth am ein disgwyliadau ni o Dduw? Oes gennym ni ddarlun cywir o bwy yw Duw a sut y bydd yn gweithredu? Yn amlach na pheidio rydym yn tueddu i feddwl bod Duw yn debyg i ni, ond y fersiwn orau ohonom ni – ond ydi hynny’n wir? Yn ei drugaredd mae Duw wedi dweud wrthym pwy ydyw trwy ei Air, ac mae wedi dangos hynny’n glir trwy ei Fab, Iesu Grist. O’r ffynhonnell ddibynadwy hon y dylai ein disgwyliadau o Dduw gael eu ffurfio a’u hail-asesu ddydd ar ôl dydd. Ac wrth droi at y Beibl yn gyson i gael y darlun cywir hwn o Dduw, fe gawn ein synnu a’n rhyfeddu!

Beth am i ni droi at Eseia 55 fel enghraifft. Yn adnod 8 mae’r Arglwydd yn dweud: “Oherwydd nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i”.

Byddwn yn aml yn defnyddio’r adnod hon i egluro rhagluniaeth Duw a’i arglwyddiaeth dros amgylchiadau a sefyllfaoedd nad ydym ni’n gallu gwneud pen na chynffon ohonynt. Ac er y gwirionedd yn hynny, nid dyna ffocws Eseia 55. Yn hytrach, mae Duw yn pwysleisio’r gwahaniaeth rhyngddo â ni yn syth ar ôl iddo roi gwahoddiad hael i’w bobl ddychwelyd ato! Sylwch ar yr adnodau cynt (6-7):

‘Ceisiwch yr Arglwydd tra gellir ei gael, galwch arno tra bydd yn agos. Gadawed y drygionus ei ffordd, a’r un ofer ei fwriadau, a dychwelyd at yr Arglwydd, iddo drugarhau wrtho, ac at ein Duw ni, oherwydd fe faddau’n helaeth.’

Rydym ni’n aml yn dal dig yn erbyn pobl sydd wedi’n brifo, ac yn gallu bod yn oer iawn yn ein perthynas ag eraill nad ydym yn siŵr ohonynt. Ond nid felly mae’r Arglwydd Dduw, diolch byth, mae Ef yn dra gwahanol i ni! Dim ond i ni edifarhau a cheisio’r Arglwydd bydd Ei ymateb yn gwneud i ni ryfeddu. Bydd yn trugarhau ac mae’n barod iawn i faddau (Eseia 55:7 Beibl.net) Ac yn Iesu Grist yr ydym yn gweld hynny’n gwbl amlwg – yr un oedd yn barod i farw dros ei elynion er mwyn ein cymodi â Duw. (Rhufeiniaid 5:10)

Wrth i ni wynebu cyfnod pellach o ansicrwydd, beth am i ni edrych o’r newydd ar bwy yn union yw’r Arglwydd, a gofyn am gymorth yr Ysbryd i ymateb i Grist mewn ffydd. Ac wrth i ni wneud hynny gallwn foli a diolch i Dduw nad yw Ef na’i ffyrdd yn debyg i’n rhai ni.

Rhodri

Llais Bro Aled 20.09.20

 

Comments are closed.