Dydd Sul, 4 Hydref 2020

Erbyn i chi ddarllen y rhifyn hwn o Lais Bro Aled, mae’n debyg y bydd y mwyafrif ohonom yn byw o dan y cyfyngiadau diweddaraf ar gyfer siroedd gogledd ddwyrain Cymru. Nid yw’r cam hwn yn syndod o weld y datblygiadau ar draws siroedd de Cymru’r wythnos ddiwethaf, ond mae’r cyfyngiadau yn naturiol yn siom ac yn ofid i nifer wrth i ni edrych ymlaen at y gaeaf gydag ansicrwydd. Rydym yn pendroni am gymaint o gwestiynau nad oes atebion clir iddynt ynglŷn â’r dyfodol wrth geisio ymdopi â’n sefyllfaoedd unigol. Byddwn yn clywed mynegiant cyson o bryder am ein teuluoedd, am ein cymunedau, a’n ffordd o fyw. Ond i’r Cristion, mae yna gwestiynau i ofyn i’n hunain hefyd – ydym ni’n blino ar wneud daioni (sy’n groes i Galatiaid 6:9), ac ydym ni’n barod i ymddiried yn yr Arglwydd pan nad ydym yn siŵr beth fydd yn digwydd nesaf, na phryd y bydd pethau’n digwydd? Gall ansicrwydd yn hawdd ein parlysu rhag cynorthwyo eraill, a gall ofn mewn sefyllfaoedd dryslyd ein dallu rhag sylweddoli pwy yw’r Arglwydd.

Ar ôl atgyfodiad Iesu, mae Ioan 21 yn cofnodi’r hanes amdano’n ymddangos i’w ddisgyblion a hwythau wedi dychwelyd i bysgota. I ddechrau, nid oeddynt yn ei adnabod (ad. 4). Ond o dipyn i beth, daethant i weld eto mai “Yr Arglwydd yw” (Ioan 21:7). Ac wrth iddynt dreulio mwy a mwy o amser yn ei gwmni, a chael cyfle i gyd-fwyta brecwast gydag Ef, ciliodd yr amheuon. ‘Ond nid oedd neb o’r disgyblion yn beiddio gofyn iddo, “Pwy wyt ti?” Yr oeddent yn gwybod mai yr Arglwydd ydoedd.’ (Ioan 21:12)

Yn y cyfnod cythryblus yr ydym yn parhau i fyw trwyddo, beth am i ni geisio adnabod Iesu’n well trwy dreulio amser yn Ei gwmni – boed hynny wrth ddarllen a myfyrio ar y Beibl, trwy gyfrwng adnoddau addoliad amrywiol, neu trwy siarad ag Ef mewn gweddi? Wrth gael ein harwain gan yr Ysbryd Glân i wrando ar Dduw, sylweddolwn nad yw wedi cilio oddi wrthym. Mae’r Groes a’r Atgyfodiad yn arwydd clir nad yw’r Arglwydd wedi troi cefn arnom, a bod Iesu’n parhau i deyrnasu a gweinidogaethu i’w bobl heddiw, ac am byth. Ac felly dylem annog ein hunain a’n gilydd i droi ato heddiw, a phob yfory sy’n dod wedyn, mewn hyder gostyngedig gan ddilyn cyngor y Salmydd: ‘Disgwyl wrth yr Arglwydd, bydd gryf a gwrol dy galon a disgwyl wrth yr Arglwydd.’ (Salm 27:14)

Rhodri

Llais Bro Aled 04.10.20

Comments are closed.