Dydd Sul, 1 Tachwedd 2020

Ar drothwy mis Tachwedd, dyma ni eto yn wynebu cyfnod clo heb sicrwydd beth fydd yn digwydd dros fisoedd y gaeaf.  Tydi hi ddim yn sefyllfa hawdd i neb ohonom, ond rydym yn gweddïo’n arbennig dros rai sydd wedi eu siomi a’u blino wrth i drefniadau a gobeithion fynd ar chwâl, ac eraill sy’n galaru neu’n poeni am eu perthnasau a’u bywoliaeth.  Nid yn unig mae’r sefyllfa hon yn effeithio ar yr hyn y gallwn ei wneud rŵan, ond mae’n dylanwadu hefyd ar sut yr ydym yn edrych ymlaen at y dyfodol.  Wrth wrando ar y newyddion a sylwi bod yr haint yn cynyddu ar draws Ewrop eto, o ble daw cymorth i ni?  Dwi’n siŵr eich bod yn gyfarwydd ag ateb Salm 121 i gwestiwn tebyg – ‘daw fy nghymorth oddi wrth yr Arglwydd, creawdwr nefoedd a daear.’

Ond beth mae hynny’n ei olygu – bod yr Arglwydd yn gymorth i ni?  Petawn yn gofyn i chi sut mae teulu a ffrindiau wedi bod yn gymorth i chi yn y gorffennol sut fyddech chi’n ateb?  Trwy fod yn gwmni, yn glust i wrando ar ein hofnau a chydymdeimlo â ni yn ein tristwch?  Trwy gario baich a’n hannog pan oeddem yn teimlo nad oedd gennym nerth i gario ’mlaen?  Mewn gwendid yr ydym yn gwerthfawrogi cariad a charedigrwydd eraill fwyaf.  A phan drown at y Beibl a gofyn sut mae’r Arglwydd yn gymorth i ni, cawn ein cyfeirio at gymeriad Duw, ac yn benodol at Ei ddyfodiad atom yn Iesu Grist.

Yn ôl Salm 68, mae Duw yn dad i’r amddifaid ac yn amddiffynnydd y gweddwon (ad. 5), sydd yn ei ddaioni yn darparu i’r anghenus (ad. 10).  Ac yn y Testament Newydd gwelwn sut y mae’n gwneud hynny trwy ei Fab.  Un esiampl o hyn oedd Ei ymwneud â theulu sy’n galaru yn Ioan 11.  Roedd Iesu’n adnabod y ddwy chwaer, Martha a Mair yn iawn, ac mae’n dod atynt yn eu cyfyngder, ac yn crïo wrth weld y dinistr y mae pechod a marwolaeth yn ei achosi gyda Lasarus yn y bedd.  Ond, gan mai Ef yw’r Gwaredwr, mae’n cynnig gobaith iddynt yn eu tor-calon, ac yn wir mae Iesu’n dod â’r gobaith hwn i bawb o’i ddisgyblion ym mhob oes.  Yn y tywyllwch mae Goleuni’r Byd yn disgleirio, ac yn Ioan 11:25-26 mae’n amlygu Ei awdurdod dros hyd yn oed farwolaeth gyda’r geiriau syfrdanol: “Myfi yw’r atgyfodiad a’r bywyd. Pwy bynnag sy’n credu ynof fi, er iddo farw, fe fydd byw; a phob un sy’n byw ac yn credu ynof fi, ni bydd marw byth.”

Mae’r ARGLWYDD yn Dduw bendigedig!

Mae e’n edrych ar ein holau ni o ddydd i ddydd.

Duw ydy’n hachubwr ni! (Salm 68:19 Beibl.net)

Rhodri

Llais Bro Aled 01.11.20

 

Comments are closed.