Dydd Sul, 14 Chwefror 2021

Yr wythnos ddiwethaf cynhaliwyd diwrnod ‘Amser i Siarad’ oedd yn annog pobl Cymru i drafod ac ystyried iechyd meddwl. Ac mae’n dda o beth fod mwy a mwy o sylw’n cael ei roi i’r maes pwysig yma gydag elusennau a sefydliadau yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r cymorth sydd ar gael. Os oes un peth wedi dod yn glir i ni dros y flwyddyn ddiwethaf, mor fregus yw ein cyflwr fel dynoliaeth yw hynny, ac er cymaint yr ydym yn tueddu i feddwl ein bod yn invincible, nid yw hynny’n wir i neb ohonom.

Ac nid cyfnod y pandemig yn unig sy’n dangos hynny, mae’r Beibl hefyd yn darlunio cymhlethdod ein bodolaeth gydag elfennau corfforol, ysbrydol, meddyliol ac emosiynol wedi’u plethu gyda’i gilydd. Er bod Gair Duw yn llawn gobaith, nid yw’n cuddio effeithiau dirdynnol byw mewn byd syrthiedig, ac mae hynny’r un mor wir i bobl Dduw ag y mae i bawb arall. Cofiwn Job a’i ddioddefaint, a chymaint o’r Salmau sy’n gignoeth yn eu mynegiant o loes a dryswch er enghraifft: ‘Yr unig gwmni sydd gen i bellach ydy’r tywyllwch.’ (Salm 88:18 Beibl.net)

Yn Iesu Grist, gwelwn Dduw ar waith yng nghanol y dryswch, a thrwy gydol gweinidogaeth ddaearol Iesu bu’n drugarog tuag at bobl gyda phob math o anhwylderau a gofidiau. Ac mae’n arwyddocaol fod rhai o ddywediadau enwocaf Iesu yn pwysleisio’i barodrwydd i’n cynorthwyo yn ein gwendid. Nid “dewch ataf fi bawb sy’n llwyddo i ddygymod â phroblemau bywyd” a ddywedodd Iesu ond “Dewch ataf fi bawb sy’n flinedig ac yn llwythog ac fe roddaf fi orffwysfa i chwi.” (Mathew 11:28) Ac mae hynny’r un mor wir heddiw, beth bynnag yw ein cyflwr neu’n cefndir.

Does yna ddim cywilydd mewn gofyn am gymorth, ac mae hynny’n sicr yn wir wrth ystyried newyddion da Cristnogaeth. Wynebodd Iesu’r gwarth a’r cywilydd eithaf yn ein lle ar y Groes er mwyn i’w bobl gael eu derbyn. Ac wrth i ni gydnabod ein hangen a’n pechod pan rown ein ffydd yn Iesu Grist, derbyniwn gariad diderfyn Duw trwy’r Ysbryd ac etifeddwn Ei addewid hyfryd – “ni’th adawaf fyth, ac ni chefnaf arnat ddim.” (Hebreaid 13:5)

Dwi am orffen hefo ’chydig o help ymarferol. Croeso i unrhyw un gysylltu â mi neu Mair am sgwrs, ond rwyf hefyd wedi cynnwys ar gefn y rhifyn hwn restr o rifau ffôn elusennau all eich helpu chi neu unrhyw un sy’n mynd trwy amserau anodd. Gallwch eu cadw ar ddrws yr oergell fel eu bod wrth law pan fo angen.

Rhodri

Llais Bro Aled 14.02.21

Comments are closed.