Dydd Sul, 5 Medi 2021

Mae dechrau mis Medi fel arfer yn amser digon cyffrous gyda phlant yn ôl yn yr ysgol, a nifer o weithgareddau a chymdeithasau yn ail gychwyn. Ond eleni, fel y llynedd, mae’n siŵr y byddwn yn parhau i orfod dygymod â chwithdod ac ansefydlogrwydd effeithiau COVID, gan fod yn amyneddgar ac yn ddoeth gyda’n penderfyniadau a’n disgwyliadau. Er y bydd oedfaon yn cael eu cynnal yn y rhan fwyaf o’n capeli o fis Medi ymlaen, amser a ddengys beth fydd y patrwm tymor hir, ac yn wir pa weithgareddau eraill y byddwn yn gallu eu hailgychwyn. Oherwydd y bydd oedfaon yn y cnawd bellach yn rheolaidd ar y Sul, ni fyddwn yn parhau i ddarlledu gwasanaethau ar-lein bob wythnos, ond bwriadwn barhau i ddarparu CD a chopi papur i unrhyw un sy’n dymuno ac sy’n methu dod i’r capel. Mae fy nyled yn fawr i bawb sydd wedi cyfrannu mewn gwahanol ffyrdd i’n galluogi i ddarparu addoliad digidol rheolaidd ers mis Mawrth 2020, a diolch i bawb am eich ymatebion a’ch gwerthfawrogiad hefyd. Fe fyddwn yn darlledu gwasanaethau ar-lein yn achlysurol, a gweddïwn y byddwn yn parhau i brofi bendith trwy’r cyfrwng hwn i’r dyfodol.

Er bod yr holl ansicrwydd yn peri annifyrrwch, cofiwn fod peidio gwybod beth sydd o’n blaenau yn rhan o fod yn ddisgybl i Iesu Grist. Wedi’r atgyfodiad roedd y disgyblion yn eiddgar i wybod mwy am amserlen Duw, ac mae ateb Iesu iddynt yn dweud cyfrolau: “Arglwydd, ai dyma pryd rwyt ti’n mynd i ryddhau Israel a’i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto?”  Ateb Iesu oedd: “Duw sy’n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy’r amserlen mae Duw wedi’i threfnu. (Actau 1:6-7 beibl.net)

Mewn unrhyw sefyllfa o ddryswch, y cyngor doethaf yw adeiladu ar y ffactorau hynny y gallwn eu gwybod i sicrwydd. Dyna pam fod meddygon yn cynnal profion i geisio dadansoddi beth sy’n digwydd i’n cyrff pan fyddwn yn sâl. Fel yr oedd y disgyblion cyntaf yn cael eu hannog i ymddiried yn naioni ac amseru’r Arglwydd, yr ydym ninnau heddiw i ddysgu’r un wers. I’r Cristion, Gair Duw yw’r canllaw sy’n ein hatgoffa o’r hyn sy’n wir, gan ein cyfeirio at yr Un y gallwn ddibynnu arno, yn arbennig yn ein gwendid. Yn union wedi i Iesu ddweud wrth ei disgyblion nad oedd angen iddynt wybod am amserlen Duw, mae’n rhoi addewid iddynt:  “Ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb – yn Jerwsalem a Jwdea, yn Samaria, a drwy’r byd i gyd.” (Actau 1:8 beibl.net)

Os ydym yn barod i ymddiried yng Nghrist, gallwn ninnau hefyd dderbyn o’i ras a’i faddeuant heddiw. A beth bynnag a ddaw i’n rhan yn y dyfodol, gallwn fod yn hyderus o’r Ysbryd Glân i’n nerthu a’n harwain, a phresenoldeb parhaus ein Ceidwad i’n cynnal trwy’r cyfan.

Rhodri

Llais Bro Aled 05.09.21

Comments are closed.