Dydd Sul, 3 Hydref 2021

Erbyn i chi ddarllen y rhifyn hwn o Lais Bro Aled, byddaf ar gychwyn fy nghyfnod sabothol o 6 wythnos. Bydd hyn yn cyd-fynd â’r canllawiau a nodir gan Adran Gweinidogaethau Eglwys Bresbyteraidd Cymru, ac mi fyddaf yn ddiolchgar iawn petaech yn gweddïo ar i’r cyfnod fod yn un adeiladol i mi o brofi adnewyddiad trwy’r Ysbryd Glân a cheisio arweiniad Duw.  Yn naturiol, gallwch gysylltu â Mair os oes unrhyw anghenion bugeiliol penodol yn codi yn ystod yr wythnosau nesaf, ac mae fy niolch yn fawr i Mair am ei holl waith yn sicrhau bod trefniadau amgen mewn lle dros y cyfnod.

Don’t panic!” oedd y geiriau enwog yn Dad’s Army ers talwm, a dyna’r neges a glywyd yn aml dros y penwythnos.  Er nad oedd prinder tanwydd i ddechrau, newidiodd pethau’n sydyn wrth i giwiau ymddangos ger gorsafoedd petrol ledled y wlad.  Tybed faint ohonom a gafodd ein heffeithio?  Gawsoch chi eich dal mewn ciw tybed, neu’n waeth byth, aeth y tanc yn wag?

Yng nghanol yr holl drafod ynglŷn â phwy oedd ar fai, daeth unwaith eto’n amlwg mor ddibynnol yr ydym ar ein ceir.  Neu’n fwy penodol, mor ddibynnol yr ydym ar danwydd sy’n gwneud i’n ceir weithio’n effeithiol!  Gallwn fod â’r cerbydau mwyaf clyfar yn y byd, ond heb danwydd neu egni o ryw fath, fydd dim symud arnynt.  Gwnaeth y cyfan i mi ystyried ein cyflwr ni fel dynoliaeth, a’n hangen dybryd am Dduw. Yn ôl Salm 63:

‘O Dduw, ti yw fy Nuw, fe’th geisiaf di; y mae fy enaid yn sychedu amdanat, a’m cnawd yn dihoeni o’th eisiau, fel tir sych a diffaith heb ddŵr.’

Efallai nad yw dihoeni yn air y byddwn yn ei ddefnyddio o ddydd i ddydd, ond mae’r geiriadur yn ei ddiffinio fel mynd yn ddifywyd, ac onid dyna sy’n digwydd i gar heb danwydd?  Ac mor hawdd yw i ninnau fodoli’n ddifywyd yn ysbrydol wrth i ni anwybyddu’r Duw byw neu ei gadw led braich oddi wrthym?  Diolch byth, mae yna newyddion da!  Yn wahanol i orsafoedd petrol, nid yw’r Arglwydd yn methu darparu’r hyn sydd ei angen fwyaf arnom.  Ac yn Iesu Grist y gwelwyd hynny fwyaf eglur.  Trwy ei ddyfodiad atom a’i farwolaeth am ein pechodau, gorlifodd gras a chariad tuag at fyd syrthiedig.  A thrwy Ei atgyfodiad gogoneddus, rhoddwyd gobaith tu hwnt i’r bedd i bawb mewn tywyllwch sy’n barod i droi at Iesu mewn ffydd ac edifeirwch.  Sut mae tanc ysbrydol eich bywyd chi ar hyn o bryd?  Wyddoch chi lle i droi“Myfi yw bara’r bywyd.  Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy’n dod ataf fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy’n credu ynof fi.” (Ioan 6:35)

Rhodri

Llais Bro Aled 03.10.21

Comments are closed.