Dydd Sul, 12 Rhagfyr 2021

Wrth i ni nesáu at ddiwedd y flwyddyn, tybed beth fydd yn aros yn y cof i chi am 2021? Fydd hi’n flwyddyn sy’n cynnwys carreg filltir nodedig, neu’n un i’w hanghofio oherwydd effeithiau’r pandemig? Dwi’n siŵr y bydd nifer yn teimlo elfen o déjà vu gan ddweud ei bod hi’n anodd iawn gwahaniaethu rhwng 2020 a 2021, ond ni fydd hynny’n wir yn achos y rhai a ddioddefodd neu a wynebodd brofedigaeth yn ystod y cyfnod. Gyda chynifer o ffigyrau yn cael eu crybwyll ar y newyddion o ddydd i ddydd, byddai’n hawdd colli golwg ar y ffaith fod pob haint a phob marwolaeth o bwys. Nid yw ffigyrau moel yn gallu cyfleu hynny, ond gyda phob achos unigol mae teuluoedd a chyfeillion niferus yn cael eu heffeithio’n enfawr. Yr ofn yw bod hynny’n mynd yn angof gan wleidyddion ac arweinwyr sy’n gwneud penderfyniadau ar ein rhan. Dyna’n union a amlygwyd gyda dicter yr wythnos diwethaf bod rhai mewn grym yn ymddangos fel nad oeddynt yn ystyried dioddefaint eraill wrth iddynt bartïo yn Rhif 10 Stryd Downing y llynedd.

Ond wrth i ni feddwl am y ffordd y mae’r Arglwydd yn gweithredu, gwelwn arweinyddiaeth a gofal o fath tra gwahanol. Sylwch beth ddywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion yn Luc 12:6-7, Eto nid yw un ohonynt yn angof gan Dduw. Yn wir, y mae hyd yn oed pob blewyn o wallt eich pen wedi ei rifo. Peidiwch ag ofni; yr ydych yn werth mwy na llawer o adar y to.’

Yn hytrach na chael ein diystyru, a bod yn un ffigwr di-nod ymhlith miloedd, mae geiriau Crist yn ein hatgoffa o ofal rhyfeddol o bersonol Duw. Ac mae hanes geni Iesu yn brawf o hynny. Nid anwybyddu ein cyflwr a wnaeth Creawdwr nefoedd a daear, na gorchymyn o bellteroedd fod angen i rywun arall wneud rhywbeth am y sefyllfa! Fel y dywed y garol enwog:

O ddyfnder rhyfeddod, fe drefnodd y Duwdod
dragwyddol gyfamod i fyw:
daeth Brenin yr hollfyd i oedfa ein hadfyd
er symud ein penyd a’n pwn.

Gan i’r Mab tragwyddol gael ei eni yn un ohonom ym Methlehem, gall gydymdeimlo’n llwyr â ni yn ein holl wendidau. Daeth brenin yr hollfyd i oedfa ein hadfyd o’i wirfodd ac i bwrpas arbennig. A thrwy Ei fywyd, Ei farwolaeth, a’i atgyfodiad, sicrhaodd gysur a bywyd tragwyddol i bob pechadur anghenus sy’n troi ato mewn ffydd. Am Frenin cariadus!

Rhodri

Llais Bro Aled 12.12.21

Comments are closed.