Dydd Sul, 27 Chwefror 2022

Drycin, tymestl, storm. Dudley, Eunice a Franklin. Beth bynnag yw’r gair a ddefnyddiwyd i’w disgrifio, dwi’n siŵr eich bod fel finnau wedi cael llond bol ar y tywydd garw diweddar. Gobeithio na fu gormod o ddinistr yn eu sgil, a’ch bod wedi llwyddo i gadw’n ddiogel trwy’r cyfan. Cafwyd rhybuddion niferus ac amrywiol eu lliwiau am y posibilrwydd o lifogydd a difrod i adeiladau, ond faint o sylw a roesoch i’r rhybuddion hyn tybed? Mi wnes i gadw’r biniau ailgylchu dan do yn y sied ddiwedd yr wythnos, cyn eu tynnu allan fore Llun dim ond i’w gweld yn hedfan o gwmpas yr ardd! Mor hawdd yw ymateb i rybudd am ychydig, ac yna anghofio’r cyfan amdano ymhen dim o dro.

A phan drown at y Beibl, gwelwn mor aml y mae’r Arglwydd yn Ei ras a’i gariad yn rhybuddio’i bobl rhag y temtasiynau sy’n peri i’r ddynoliaeth grwydro oddi wrth eu Creawdwr, a’r pechodau sy’n arwain at boen, anghydfod ac anobaith. Yn yr un modd yn yr Efengylau gwelwn y Gwaredwr yn rhybuddio’i ddisgyblion, gan eu paratoi ar gyfer gwahanol heriau. Meddyliwch er enghraifft am y geiriau hyn, pan anfonodd Iesu 72 o’i ddisgyblion allan i weinidogaethu:

Y mae’r cynhaeaf yn fawr ond y gweithwyr yn brin; deisyfwch felly ar arglwydd y cynhaeaf i anfon gweithwyr i’w gynhaeaf. Ewch; dyma fi’n eich anfon allan fel ŵyn i blith bleiddiaid. Peidiwch â chario na phwrs na chod na sandalau, a pheidiwch â chyfarch neb ar y ffordd.” (Luc 10:2-4)

Mae Iesu’n cynnwys rhybudd o’r hyn oedd o’u blaenau, ond gydag arwydd clir o’r hyn fyddai’n gymorth ac yn gynhaliaeth iddynt ar y daith. Maent i ddibynnu’n llwyr ar yr Arglwydd, nid ar eu gallu na’u hadnoddau eu hunain. Ac er mai cyngor penodol i bobl oedd yn gwrando ar Iesu ddwy fil o flynyddoedd yn ôl yw hyn, mae gwersi allweddol i Gristnogion pob oes yma hefyd. Nid yw’r Arglwydd yn celu’r ffaith y daw dioddefaint, siom a phrofedigaethau i’n rhan fel Ei ddisgyblion. Ond mae Duw yn darparu’r hyn sydd ei angen i’n nerthu a’n harwain trwy’r cyfan. Rhoddodd ei Fab i fod yn aberth yn ein lle, fel bod pris ein heddwch tragwyddol wedi’i dalu ar Groes Calfaria (Eseia 53:5). Ac wrth i ni ddilyn Iesu wedi i ni edifarhau a rhoi’n ffydd ynddo, derbyniwn yr Ysbryd Glân yn flaenffrwyth o’r hyn a gawn brofi am byth, ac i’n galluogi i fyw’r bywyd o weithredoedd da ‘y mae Duw wedi ei drefnu i ni o’r dechrau.’ (Effesiaid 2:10)

Rhodri

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 27.02.22

Comments are closed.