Dydd Sul, 4 Medi 2022

Beth mae mis Medi yn ei arwyddo i chi? Os ydych chi’n debyg i mi, mis paratoi yw Medi, y cyfnod o’r flwyddyn sy’n fy sbarduno i fod yn barod ar gyfer y newid sydd i ddod. Bydd y shorts yn dychwelyd i’r drôr a minnau’n ceisio gwneud yn siŵr bod digon o danwydd i’n cadw’n gynnes pan ddaw’r oerfel! Ond wrth fynd ati eleni, does dim modd osgoi’r cynnydd eithriadol ym mhrisiau nwyddau a gwasanaethau angenrheidiol. Yn ôl y rhybuddion bydd pris arferol trydan i gartrefi yn codi 80% yn fuan, sy’n siŵr o arwain at wasgfa bryderus i nifer fawr o deuluoedd a busnesau. Beth allwn ni ei wneud? Rhaid i ni fod yn ddoeth fel unigolion, teuluoedd ac eglwysi gan gofio bod Cristnogion o’r cyfnod cynharaf wedi cael eu siarsio i beidio anghofio’r tlodion (Galatiaid 2:10), a bod gofyn i ni roi ‘ar sail yr hyn sydd gan rywun, nid yr hyn nad yw ganddo.’ (2 Corinthiaid 8:12). Ac i’r rhai sydd mewn gwir angen, cofiwn fod yna elusennau a sefydliadau sy’n barod i helpu’n ymarferol ac yn emosiynol – dyma restr fer o rifau ffôn a gwefannau defnyddiol:

  • Samariaid: Llinell Gymraeg 0808 164 0123
  • RABI: 0800 188 4444
  • Sefydliad DPJ: 0800 587 4262
  • Christians Against Poverty: capuk.org
  • Banc Bwyd Dinbych: www.valeofclwyd.foodbank.org.uk

Dros y misoedd nesaf bydd penderfyniadau digon anodd yn wynebu nifer, ond i eraill mae’r sefyllfa’n frawychus gan nad oes ganddynt opsiynau ar ôl. Gyda’r cynnydd mewn prisiau mor enfawr, a heb obaith am ragor o arian, maent wedi’u dal mewn caethiwed sy’n egluro pam fod cymaint yn galw ar y llywodraeth i gamu i’r adwy. Wrth feddwl yn y termau hynny, dyna’r darlun a welwn yn y Beibl hefyd. Fel dynoliaeth rydym mewn caethiwed druenus i bechod a’n ffyrdd hunan-ganolog o fyw ein bywydau. Ond yn wahanol i’r argyfwng costau byw, nid llywodraeth ddynol sydd am ein hachub, ond Llywodraethwr daer a nef. Yn Iesu Grist mae gennym Frenin sydd wedi gweld ein cyflwr, ac wedi ymateb yn drugarog. O’i fawr gariad bu’n barod i dalu’r pris ar y Groes am ein crwydro, er mwyn ein rhyddhau i fywyd newydd o gariad, gwasanaeth a diolchgarwch. Wrth wynebu’r cyfnod ansicr nesaf, cofiwn fod gennym Un y gallwn droi ato ym mhob argyfwng, ac a ddywedodd wrth ei ddisgyblion: Wnes i ddim disgwyl i bobl eraill fy ngwasanaethu i, er mai fi ydy Mab y Dyn; des i fel gwas i aberthu fy mywyd er mwyn talu’r pris i ryddhau llawer o bobl.” (Marc 10:45 Beibl.net)

Rhodri

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 04.09.22

Comments are closed.