Dydd Sul, 26 Tachwedd 2023

Meistr

Tydi methiant ddim yn beth hawdd dygymod ag o!  Bydda’ i’n gorfod cydnabod methu datrys problemau cyfrifiadurol yn aml.  Rwyf wedi dysgu bellach mai gwell ydi cydnabod fy anallu i ddelio â rhai problemau a throi at un sy’n feistr yn y maes, yn lle ymdrechu fy hun a gwneud y sefyllfa yn waeth.  Mae’n anodd cyfaddef na tydi ein gorau weithiau ddim yn ddigon da.  Bydda i’n cyfarfod pobl weithiau sy’n teimlo eu bod wedi methu, ond yn fwy na hynny, yn teimlo eu bod yn fethiant.  Gall problemau yn y gwaith greu’r ymdeimlad yma o fethiant, neu dro arall broblemau ariannol neu broblemau efo’u priodas neu deulu.  Mae yna lawer o bethau all greu digalondid a’r hen deimlad yma o fethiant ynom.

Cawn hanes yn y pumed bennod o Efengyl Luc am griw o bysgotwyr profiadol yn golchi eu rhwydau ar ddiwedd diwrnod gwaith a hwythau heb ddal yr un pysgodyn.  Ond daeth Iesu a dweud wrth Simon a’i ffrindiau am fynd allan i’r dŵr dwfn a bwrw rhwyd i’r dŵr.  “Meistr,” meddai Simon wrtho, “buon ni’n gweithio’n galed drwy’r nos neithiwr heb ddal dim byd!  Ond am mai ti sy’n gofyn, gollynga i y rhwydi.”  Ac yn wir, mi ddalion nhw mwy na llond y rhwyd o bysgod.  Canlyniad gwrando ar y meistr oedd dal helfa fawr o bysgod.  Dan gyfarwyddyd y Meistr cafwyd llwyddiant eithriadol a llwyr anghofiwyd siom y dydd.  Mae galw Iesu yn feistr ac ymddiried ynddo yn dod â bendith i’n bywyd ac i fywyd y rhai o’n cwmpas fel y digwyddodd yn hanes Simon.  Mae galw Iesu yn feistr yn rhoi awdurdod iddo drosom.  Mae yn feistr pob sefyllfa.  Pan ddaw o i ganol ein sefyllfa, bydd ofnau ac ymdeimlad o fethiant yn diflannu.  Hyfrydwch y ffydd Gristnogol ydi cael dod at Iesu a dweud wrtho, ‘Meistr, cymer reolaeth o’m bywyd.’ Dywedwn efo’r emynydd William Williams o Bantycelyn:

“Rwy’n dewis Iesu a’i farwol glwy’
Yn Frawd a Phriod imi mwy;
Ef yn Arweinydd , ef yn Ben
I’m dwyn o’r byd i’r nefoedd wen.”

Y Parch. R. O. Roberts

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 26.11.23

Comments are closed.