Dydd Sul, 25 Chwefror 2024

Arwyddion y Gwanwyn

Edrychaf ymlaen am y mis bach bob blwyddyn. Dyma’r cyfnod y gwelwn arwyddion fod y gaeaf yn dod i’w ddiwedd wrth i’r eirlys ymddangos ac yna’r cennin Pedr. Dau flodyn gwahanol iawn i’w gilydd ydyn nhw. Y cyntaf i ymwthio o’r ddaear galed oer yw’r blodyn bychan glân a’i ben wedi’i ostwng. Mae ei ymddangosiad i weld yn wyrthiol gan oresgyn caledrwch y tywydd garw. Yna daw’r cennin Pedr, yn frenhinol lachar yn cyhoeddi ei fuddugoliaeth yn llawn hyder gan ddwyn lliw a gobaith i’r ddaear.

Cyhoeddi gwanwyn a dechrau newydd wna dyfodiad Iesu Grist i’r byd. Un a ymddangosodd ar lwyfan hanes yn wyrthiol, yn llawn bywyd, yn weddïgar a gostyngedig, yn bur a glân ei fywyd ynghanol byd o ddrygioni a phechod. Ynghanol argyfwng gaeaf dyn, safodd yn ddewr, yn ddyn perffaith drosom ac er i stormydd y gaeaf ysbrydol chwythu arno gan ei blygu a’i fwrw i’r llawr, ni chollodd ei harddwch. Do, rhoddodd ei fywyd drosom, ond nid dyna ddiwedd y stori. Cawn olwg arall ar yr Iesu, sef Iesu’r brenin llachar atgyfodedig sy’n disgleirio ar lwyfan hanes ac ymhob cenhedlaeth. Dyma’r brenin buddugoliaethus atgyfodedig sy’n cyhoeddi bywyd a dechrau newydd i bob un a ddaw ato. Gelwir ni i blygu yn weddïgar ger ei fron a gafael yn ei addewid i ddechrau byw o’r newydd yn ei nerth. Gelwir ni hefyd i ddatgan yn glir ei fuddugoliaeth dros bechod a’r bedd. Cyhoedda efengyl Iesu, heddiw eto, obaith am wanwyn Duw yn ein bywydau a’n cymdeithas, waeth beth yw ein hamgylchiadau. Cofiwn eiriau Iesu:

“Dw i wedi dod i roi bywyd i bobl, a hwnnw’n fywyd ar ei orau.” (Ioan 10:10)

“Dewch ata i, bawb sy’n cael eich llethu gan feichiau trwm, a rhof i orffwys i chi. Dewch gyda mi o dan fy iau, er mwyn i chi ddysgu gen i. Dw i’n addfwyn ac yn ostyngedig, a chewch chi orffwys. Mae fy iau i yn gyfforddus a dw i ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl.” (Mathew 11:28-30)

Y Parch. R. O. Roberts

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 25.02.24

Comments are closed.