Dydd Sul, 19 Mai 2024

Tystion Cywir

Gawsoch chi eich galw i fod yn dyst mewn llys barn erioed? Gwyddom fod bob tyst effeithiol yn gwybod ei ffeithiau.  Rhaid hefyd i gymeriad y tyst fod yn un cywir neu bydd yn tynnu oddi ar y dystiolaeth. Mae angen i’r tyst allu perswadio ei wrandawyr ei fod yn dweud y gwir.  Cyn iddo esgyn i’r nef gofalodd Iesu Grist fod tystion effeithiol ar gael i gyhoeddi ystyr ei farwolaeth a’i atgyfodiad. Gwnaeth hyn trwy ymddangos i’r disgyblion i’w hargyhoeddi yn gyntaf o’r ffaith ryfeddol ei fod yn fyw. Pobl oedd yn ei chael yn anodd i gredu hynny oeddynt. Ond bu’r dystiolaeth yn ddigon iddynt dderbyn bod atgyfodiad Iesu Grist yn ffaith. Cawsant ei deimlo â’u dwylo a’i weld yn bwyta ac yn yfed. Profasant gwmni’r Iesu byw yn ymwneud â hwy.

Wedi eu hargyhoeddi o wirionedd ei atgyfodiad eglurodd ystyr ei farwolaeth a’i atgyfodiad gan gyfeirio at yr Hen Destament. (Gweler Luc 24)  Yna wedi ei ymadawiad i’r nef anfonodd ei Ysbryd Glân i nerthu ei ddilynwyr i fod yn dystion fyddai’n cyhoeddi i’r byd gydag argyhoeddiad y newydd da am Iesu. Cofiwn eiriau Pedr ddydd y Pentecost “A dyna sydd wedi digwydd! – mae Duw wedi codi Iesu yn ôl yn fyw, a dan ni’n lygad-dystion i’r ffaith! Bellach mae’n eistedd yn y sedd anrhydedd ar ochr dde Duw. Rhoddodd y Tad yr Ysbryd Glân oedd wedi’i addo, iddo ei dywallt arnon ni. Dyna ’dach chi wedi’i weld a’i glywed yn digwydd yma heddiw.”(Actau 2:32-33)

Amhosib ydi egluro bywyd a gweithredoedd y dilynwyr cyntaf heb atgyfodiad Iesu. Ceisiwyd mewn llawer ffordd roi taw arnynt trwy eu herlid a’u bygwth. Cafodd nifer fawr eu merthyru yn hytrach na gwadu Iesu Grist a hynny ar hyd y canrifoedd. Cofiwn nad adawodd Duw ei hun yn ddi-dyst yn unrhyw genhedlaeth.

Mae’n anodd cael rhai i wrando tystiolaeth y tystion heb ragfarn a rhagdybiaethau gwrthwynebus.  Mewn llys barn rhaid i dystion gael y cyfle i dystio o flaen pobl sydd yn fodlon gwneud penderfyniad ar sail y ffeithiau yn unig. Dim ond yr un euog sydd am roi taw ar y tystion a chladdu’r ffeithiau. Os ydym am gryfhau ein ffydd a’n tystiolaeth neu am gael gwybod y gwir rhown gyfle teg i wrando’r ffeithiau a cheisiwn yn ddyddiol nerth ei Ysbryd Glân.

 Y Parch. R. O. Roberts

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 19.05.24

Comments are closed.