Dydd Sul, 23 Hydref 2011

Wel! Dyna beth oedd siom! O’r uchelderau i lawr i’r dyfnderoedd. Colli Adam Jones a Sam Warbuton a cholli’r gêm. Bu dadansoddi manwl ar bob agwedd – yn cynnwys tras Ffrengig y dyfarnwr! Roedd hyd yn oed Pasqalline yn teimlo’r anghyfiawnder.  Cymru, oedd wedi cyfrannu cymaint i’r gystadleuaeth yn methu a rhyw siambls o dîm o Ffrainc drwodd i’r ffeinal! Ond fe ddaw cyfle arall os Duw a’i myn, a gêm fawr, well yfory gobeithio!

Sut mae delio hefo siom, a’r cyfrifoldeb? Teimladau tebyg oedd gan Dafydd ar ôl iddo syrthio i bechod. Wedi siomi’r tîm a’r cefnogwyr a theimlo nad oedd dim byd yn medru ei godi o’r pwll. Ond fe sylweddolodd Dafydd bod mwy iddi na siomi cyfeillion a theulu. Yn Salm 51 mae Dafydd yn cyffesu ei bechod mewn edifeirwch oherwydd y mae’n sylweddoli mai yn erbyn Duw y mae ei bechod a’i wrthryfel, ac heb fod yn iawn hefo Duw, nid oes cysur llawn yn unman. Mae’n dweud wrth Dduw:

“Yn dy erbyn di, ti yn unig, y pechais …pura fi ag isop fel y byddwyf lan, golch fi a byddaf yn wynach nag eira…..”

Mae Dafydd yn mynegi yn glir yr hyn sydd ar ein calon yn aml – y gri am gael adnabod maddeuant Duw, glanhad mewnol a chael profi llawenydd eto.

Os mai yn erbyn Duw yn unig yr ydym yn pechu, Duw yn unig a fedr ein hadfer ac adfer y llawenydd ynom o fod mewn perthynas heddychlon ag Ef.

Beth am ddarllen Salm 51 yn llawn – mae’n Salm sy’n llawn o gysur – ‘calon ddrylliedig, edifeiriol ni ddirmygi’ (adn. 17) yw un o’r adnodau mwyaf gobeithiol yn y Beibl i’r sawl sydd dan argyhoeddiad o bechod.

Felly, wrth i ni edrych ymlaen at yr oedfaon heddiw, beth am i ni geisio maddeuant Duw o’r newydd? Mae Duw yn ffyddlon, ac y mae gennym Eiriolwr hefyd gyda Duw sef Iesu Grist, y cyfiawn.  Iesu yw yr iawn dros ein pechodau ac ynddo fo y mae gras Duw yn ddyfnach na’n holl bechodau. Mae’n bosibl codi – yn hytrach, y mae’n bosibl i ni gael ein codi o’r dyfnderoedd pennaf a hynny trwy fynd at Dduw – a cheisio ei drugaredd – fel y gwnaeth Dafydd.

Gobeithio i chi gael bendith o fod yn yr amrywiol gyfarfodydd Diolchgarwch. Cefais flas ar bregeth David Owens yn Llannefydd neithiwr a’i arweiniad i ni ystyried mai’r cynhaeaf pwysicaf trwy’r holl fyd yw cynhaeaf Duw.  Yn amser Duw fe ddaw ffrwyth a gweddïwn ar Dduw i anfon gweithwyr i’w gynhaeaf.

Llawenydd yw gallu cyhoeddi yn y cyd-destun yma fod Elinor wedi ei derbyn fel Ymgeisydd i’r weinidogaeth yn dilyn ei chyfweliad gyda’r Bwrdd Ymgeiswyr yr wythnos yma – a dymunwn fendith Duw ar ei llwybr o hyn ymlaen.

Cofiwn yn annwyl hefyd am deuluoedd profedigaeth yn y Fro a pharhawn i’w codi gerbron yr orsedd mewn gweddi.

Llais Bro Aled 23.10.11 (PDF)

Llais Bro Aled 23.10.11 (Word)

Comments are closed.