Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Tua’r adeg yma o’r flwyddyn rydym yn dathlu gwaith Cymdeithas y Beibl ac yn meddwl am y fraint sydd gennym o gael y Beibl cyfan yn yr iaith Gymraeg. Cafodd Mair a Rhodri a finnau gwmni Watcyn a Lowri James y dydd o’r blaen yn y Bala a buom draw i eglwys hanesyddol Llanycil sydd bellach yn eiddo i’r Gymdeithas. Cawsom agoriad llygaid yn wir o gael ein tywys gan Watcyn a Lowri trwy hanes yr enwogion a’r aelodau cyffredin sydd wedi eu claddu yno. Roedd yn rhaid diolch i Dduw mewn gweddi wrth sylweddoli maint y fendith sydd wedi dod i rannau helaeth o’r byd am fod rhai unigolion ymroddgar wedi cydio yn y weledigaeth fawr o gael ‘Beibl i bawb o bobl y byd’!

Yn yr ysbryd hwn felly rwyf am ddwyn eich sylw heddiw at un o gyhoeddiaidau diweddaraf y Gymdeithas yn Gymraeg, sef cyfieithiad Beibl.net o efengyl Marc.

Mae hwn yn gyfieithiad hawdd i’w ddarllen ac mae’r llyfryn yn ddeniadol o syml.

Rwyf wedi archebu nifer o gopïau o’r llyfryn yn y gobaith y byddwn ninnau fel aelodau yn dod yn ddosbarthwyr y Gair i’n gilydd ac i’n teuluoedd a’n ffrindiau.

Punt yr un yw cost y cyhoeddiad hwn o’r efengyl yn ôl Marc– ac rwy’n hyderus y bydd galw amdanynt. Beth am eu rhoi i’n teulu a’n cydnabod yn hytrach na cherdyn Nadolig eleni? – dydy’n nhw fawr drytach na thrymach na cherdyn Nadolig a byddant yn cario neges y Nadolig am hanes a phwrpas dyfodiad Crist yn llawer mwy effeithiol. Ac os ffeindiwch eich bod yn derbyn mwy nag un copi – wel, mi fedrwch eu pasio ymlaen i gymdogion neu ffrindiau eraill sydd heb yr un!

Neu beth am i bob capel brynu digon i’w rhoi i bob teulu sy’n aelodau gyda chyfarchion y Nadolig a gair o anogaeth i’w ddarllen ac i ddod i’r oedfaon i glywed y newyddion da? Fel disgyblion Iesu, ein braint yw rhannu’r Gair a chael y boddhad o wybod y bydd Duw yn bendithio’i air fel y mae’r had yn cael ei fendithio i ddwyn ffrwyth a chynhaeaf newydd. Un o’r pethau gorau a wnawn i annog ein gilydd ydi rhoi Gair Duw i’n gilydd a’i roi ar waith yn ein calonnau ac ar ein haelwydydd. Gweddïwn yr un pryd y bydd Duw yn goleuo ei air i ni trwy’i Ysbryd Glân.

Cysylltwch hefo Mair, Rhodri neu finnau i gael eich copi(au) a chofiwn weddïo dros lwyddiant y Gair yn ein plith.

 “Ond yr had sy’n syrthio ar dir da ydy’r bobl hynny sy’n clywed y neges ac yn ei chredu.”  Marc 4:20 o Efengyl Marc, Beibl.net

Llais Bro Aled 30.10.11 (PDF)

Llais Bro Aled 30.10.11 (Word)

Comments are closed.