Dydd Sul, 6 Tachwedd 2011

Glywsoch chi erioed am Naya Kanga? Naddo? Na finnau chwaith tan yn lled ddiweddar. Rhys Dafis ddaru sôn mewn sgwrs ryw noson ei fod yn bwriadu dringo’r mynydd hwn ym mis Tachwedd eleni. Sôn roedd o fel petai o am bicied draw i Ddinbych! Ond mae’r mynydd hwn yng nghanol yr Himalaya yng nghysgod mynydd Everest! Dymunwn yn dda i Rhys, dwi’n siwr, ar antur go arbennig, ac i Sheila a’r teulu a fydd yn aros yn eiddgar i’w gael adref yn saff.

Mae Rhys yn enedigol o Lansannan ac wedi dychwelyd yma hefo’i wraig, Sheila, ers bron i flwyddyn bellach, wedi cyfnod o ugain mlynedd yn byw yn ardal Caerdydd. Mae’n gweithio fel Cyfarwyddwr Eiddo i Gymdeithas Tai Clwyd yn Ninbych ac yn awyddus i godi pres i dair elusen haeddiannol:
• ‘Ty Gobaith’ – hosbis i blant dewr sy’n wynebu afiechydon enbyd
• ‘Ystafell Fyw’ – sy’n cynnig help i’r rhai sy’n goresgyn dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau, dan arweiniad Wynford Elis Owen
• ‘Shelter Cymru’ – sy’n rhoi cyngor a help i’r digartref a rhai sy’n byw mewn amgylchiadau anodd

Gobeithio eich byddwch yn teimlo ar eich calon i’w noddi. Mae’n dweud y bydd eich cefnogaeth yn help iddo wrth geisio cyrraedd y copa. Os ydych am ei noddi, ewch i’r wefan: http://uk.virginmoneygiving.com/RhysDafis neu gallwch ysgrifennu siec yn daladwy i’ch dewis o elusen gan roi ‘Rhys Dafis – Himalaya 2011’ ar gefn y siec a’i hanfon i Rhys Dafis, Cilgwyn,  Llansannan,  Dinbych  LL16 5HL,  neu roi eich cyfraniad i un ohonom ni’n tri. Edrychwn ymlaen i weld y lluniau ac i gael yr hanes yn llawn.

Dringo’r mynydd a wnaiff y pererin hefyd – dringo’n llwythog dan ei bwn – ar ei liniau. Ond o ddringo Calfaria gallwn ninnau daflu’r baich i rym maddeuant Duw a chael ein cymodi. Codwn ein llygaid heddiw i Galfaria ac at y gogoniant sydd yno dan y loes a’r gwawd. Boed bendith ar yr oedfaon ac ar ein hamser ynghyd gyda’r Arglwydd heddiw.

“Dyrchafaf fy llygaid i’r mynyddoedd, o’r lle y daw fy nghymorth. Fy nghymorth a ddaw oddi wrth yr Arglwydd, yr hwn a wnaeth nefoedd a daear.” (Salm 121:1-2)

Cofiwch ddod heno i’r oedfa arbennig heno hefo John Emyr a Gwen sydd yn dod atom o Gaerdydd. Mae John Emyr yn fab i’r diweddar Barch Emyr Roberts, Y Rhyl, a dwi’n siwr y bydd bendith ar y Gair, fel ag yr oedd bendith ar weinidogaeth Emyr Roberts. Bydd Gwen yn sôn am ei gwaith gyda’r plant yn ysgolion Caerdydd ac fe fydd hyn yn berthnasol i athrawon Ysgol Sul ac eraill sydd yn cefnogi ein gweinidogaeth i’r plant a’r bobl ifanc.

Llais Bro Aled 06.11.11 (PDF)

Llais Bro Aled 06.11.11 (Word)

Comments are closed.