Dydd Sul, 1 Ionawr 2012

Roedd hi’n hyfryd iawn gweld Capel Henllan yn gyfforddus lawn bore dydd Nadolig i ddathlu genedigaeth ein Ceidwad. Cofiwn am yr holl enwau a roed iddo trwy gyfnod y Proffwydi ac fel y daethant yn rhan o’r un enw ‘Iesu’ ar ei enedigaeth. Dyma’r ‘enw sydd goruwch pob enw’! Yn yr enw yma mae holl gyfrinach person a gwaith yr Arglwydd – yr hwn oedd yn Fab Duw ac yn Fab y Dyn. A’i waith? – Gwaredu ei bobl! Wrth ddod i’r oedfaon heddiw ac wrth gamu i’r flwyddyn newydd rydym am ddyrchafu enw Iesu eto a’i ddyrchafu’n uchel mewn moliant. 

Fe gawsoch anrhegion amrywiol iawn rwy’n siŵr! Clywais am rai yn cael ‘laptop’ am y tro cyntaf – heb fynd i enwi! Un anrheg annisgwyl a gefais i oedd bwyell i hollti coed! Ac fe gawsom focs o siocledi di-enw wrth y drws ffrynt – diolch i’r cymwynasydd anhysbys. (Gobeithio’n wir mai i ni y bwriadwyd y bocs oherwydd maent wedi eu bwyta i gyd erbyn hyn!) Ond yn ôl at y fwyell – mae hi’n un arbennig iawn mae’n rhaid gen i oherwydd fe ddaeth â llyfr hefo hi yn dweud am ei gwneuthuriad ac am y ffordd orau i’w defnyddio! Mae’r llyfryn hefyd yn sôn am y rhai eraill sydd ar gael i’w prynu – bwyell i fynd i hela, un arall i dorri coed i lawr ayb. Handi! Rhoddais gynnig arni bnawn dydd Llun ac mae hi’n hollti’n rhwydd iawn – cymaint gwell na’r hen un. Mae hi’n gwneud y gwaith y cafodd ei chreu i’w gyflawni. Mae ei siap yn iawn i’r pwrpas  – yn finiog, eto’n lledu’n gyflym i hollti’r coedyn ac mae hi’n drom iddi gael digon o rym wrth iddi gael ei tharo trwy’r pren.

Wrth ystyried ein hunain a sut mae hi arnom ar ddechrau blwyddyn arall, tybed a fedrwn ateb y cwestiwn yma? I ba bwrpas y cefais i fy nghreu? Pam mod i wedi cael y siap arbennig yma? Ydwi’n gwneud y gwaith y cefais fy nghreu yn arbennig ryfeddol i’w gyflawni?

‘Diben pennaf dyn yw gogoneddu Duw’ oedd ateb Beiblaidd y Rhodd Mam. Mae’n rhaid felly ein bod i gyd wedi’n creu hefo’r siap iawn i fedru gogoneddu Duw. Mae’n rhaid bod gennym enaid sydd yn gallu amgyffred Duw ac yn gallu cael ei ail-fywhau i gyflawni ei bwrpas! Dyma beth fyddai blwyddyn newydd dda, sef bod ein heneidiau yn cael eu bywhau gan yr Ysbryd Glân i foliannu Duw yn Iesu.

Beth am osod hyn yn nod eleni sef ceisio Duw a’i ras i ddyfnhau bywyd ysbrydol yr enaid sydd gennym er mwyn gallu dyrchafu a chyd-ddyrchafu enw Iesu, ei goroni Ef yn ben a byw i’w wasanaethu? 

Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch ac i bob teulu ymhell ac agos!

Llais Bro Aled 01.01.12(PDF)

Llais Bro Aled 01.01.12(Word)

Comments are closed.