Dydd Sul, 8 Ionawr 2012

Bore da a chroeso i bawb ohonoch i’r gwasanaethau heddiw.  Dyma fy nghyfle cyntaf i ddymuno blwyddyn newydd llawn bendith i bawb ohonoch nad ydwyf wedi eu gweld yn barod!  Ar gychwyn blwyddyn newydd, beth am i ni ymroi o’r newydd i weddïo y bydd Duw yn ei drugaredd yn gweithio’n rymus ynom trwy ei Ysbryd, ac y bydd 2012 yn flwyddyn arbennig nid oherwydd y Gemau Olympaidd nac unrhyw ddigwyddiad arall, ond yn hytrach oherwydd yr effeithiau clir o ras Duw ar ein bywydau ni a’n cydnabod?

Rhyw wythnos digon od yw’r wythnos gyntaf ym mis Ionawr ynte?  Dwi’n siŵr fod nifer ohonom yn edrych yn ôl yn hiraethus ar yr ymlacio o flaen y tân, y gwylio rhaglenni teledu sâl, bod gyda’r teulu, a’r gwahanol fwydydd na fyddwn yn eu cyffwrdd eto am flwyddyn gron!  (Oes yna unrhyw un yn dal i fwyta mins peis ym mis Chwefror?!)  Ond ochr yn ochr â hyn mae’r sylweddoliad fod diwedd sydyn yn dod i’r gwyliau hwnnw, ac y bydd rhaid dychwelyd at y gwaith a’r cyfrifoldebau sy’n rhan o drefn arferol bywyd ymhen dim o dro.  Mae realiti bywyd bob dydd yn gallu bod yn anodd ei wynebu’r adeg hon o’r flwyddyn, ac mae’n ddigon hawdd i ni ddigalonni wrth feddwl am yr hyn fydd o’n blaenau am y misoedd nesaf.  Ond, trwy fyfyrio ar Air Duw, gwelwn fod gennym Dduw sydd yn ein caru’n angerddol, ac nad yw’n Harglwydd wedi ein gadael i wynebu bywyd anobeithiol ar ein pen ein hunain.  Nid yw Duw yn cysgu nac yn huno – Ef yw ein Ceidwad (yr un sy’n gofalu amdanom), felly beth bynnag ddaw i’n bywyd ni eleni, gallwn fod yn sicr fod ein Harglwydd yn gweld y cwbl, ac am ein nerthu wrth i ni bwyso arno.  Hefyd, wrth i ni fynd yn ôl at ein swyddi a’n gwaith, dylem gael ein hatgoffa fod Iesu wedi cyflawni’r gwaith pwysicaf un wrth farw ar y groes, ‘un waith am byth, dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i’ch dwyn chwi at Dduw.’ (1 Pedr 3:18) Oherwydd hynny, faint bynnag o faich neu bwysau sydd arnom wrth ddychwelyd at ein gwaith, gallwn lawenhau nad gweithio i ennill ffafr Duw na bywyd tragwyddol yr ydym, gan fod hynny oll yn rhodd ryfeddol  i bawb sydd â’u ffydd yng Nghrist. Diolch Iddo byth am gofio llwch y llawr!

Rhodri

Llais Bro Aled 08.01.12(PDF)

Llais Bro Aled 08.01.12(Word)

Comments are closed.