Dydd Sul, 25 Mawrth 2012

Llawenydd yw deall fod Sarah Morris a Zoe Jones (Coleg y Bala) wedi cyrraedd yn ôl yn ddiogel o Mizoram, India.  Edrychwn ymlaen i gael yr hanes ganddynt cyn hir yn Oedfa’r Fro!  Buont yn gweld Hmangaihna In, y cartref i blant amddifad y buom yn casglu arian tuag ato’r llynedd ac yn ôl adroddiad Sarah a Zoe, mae’r arian yn cael ei wario’n effeithiol i wella’r cyfleusterau i’r plant. Diolch i Dduw am hynny ac am y gofal a ddangosir i bob un o’r  plant yn enw Crist.  Soniais nos Sul diwethaf am weithredu o blaid y ‘lleiaf’ fel petaem yn gwneud hynny i Grist ei hun (Mathew 25) a dyma a wneir yn y cartref yma ym mhentref bychan Durtlang sydd wedi dod mor agos i ni trwy weddi a chysylltiadau personol, er ei fod mor anghysbell mewn gwlad sydd mor bell i ffwrdd.  Mae’n freuddwyd gennyf y byddwn yn dod yn agosach fyth rhyw ddydd trwy ddolennu yr ofalaeth gydag eglwys leol Presbyteraidd Durtlang. Byddai’n dda cael partneru hefo’r gynulleidfa yno mewn gweddi a dod i adnabod ein gilydd mewn cyfeillgarwch.  Mater i’w godi yn y cyfarfod nesaf o flaenoriaid y Fro!

Llawenydd hefyd oedd darllen ar wefan CWM (Council for World Mission) am yr hyn a ddigwyddoddd ym Mizoram ym mis Ionawr eleni sef cynnal cyfarfod comisiynu a danfon 107 a genhadon ar un waith allan o Mizoram i weithio ar draws India a rhannau eraill o’r byd.  Bellach, yn ôl CWM mae gan Mizoram 1,912 o genhadon – yn weinidogion ac yn weithwyr – ar draws y byd.  Meddyliwch am hynny am eiliad!  Mae poblogaeth y wlad (Mizoram) tua 800,000, sef tua’r un nifer ag sydd o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Meddyliwch am boblogaeth y Cymry Cymraeg yn anfon cymaint â hynny o genhadon allan o Gymru i’r byd heddiw!  Y mae pob peth yn bosibl gyda Duw.

Gweddïwn felly dros y cenhadon newydd yma a thros yr eglwys ym Mizoram a’r rhai sydd yn dal i aros am gyfle i wasanaethu’r Arglwydd.  Gweddïwn hefyd dros y ddau deulu o Mizoram sydd eisoes yn gweinidogaethu yma yng Nghymru sef y Parch. Ddr. H. Sangkhuma (Maesteg) a’r Parch. John Colney, (Aberdar); hefyd y Parch. Charles Chua o’r dwyrain pell sydd yn Abertawe. Gweddïwn dros Gymru, am bresenoldeb yr Ysbryd Glân mewn ffordd arbennig yn ail-eni llawer ac yn dyfnhau ein ffydd.

Croeso i oedfaon y dydd  – gadewch i ni gyd addoli mewn rhyfeddod a diolchgarwch!

Llais Bro Aled 25.03.12(PDF)

Llais Bro Aled 25.03.12(Word)

Comments are closed.