Dydd Sul, 8 Ebrill 2012

Bore da a chroeso i bawb ohonoch i’r oedfaon ar y Sul arbennig hwn. Diwrnod ydyw i ddathlu atgyfodiad ein Harglwydd, diwrnod o ddiolch am ei aberth drud a diwrnod i fwynhau addoli ein Duw byw. Boed i ni brofi o’r llawenydd hwnnw o wybod bod ein Gwaredwr yn fyw ac yn ein caru, a chrefu am i’r un Ysbryd a gododd Iesu o farwolaeth i fywyd weithio ynom, i ninnau gael profi’r bywyd newydd hwnnw a dderbyniodd ei ddisgyblion.

Yn ystod yr wythnos, bu Gŵyl New Word Alive yn cael ei chynnal ym Mhrestatyn, gyda miloedd o Gristnogion o bob rhan o Brydain yn dod ynghyd i addoli a dysgu gyda’i gilydd. Bu criw o’r Fro yn y babell wyntog nos Fercher a phrofiad hyfryd oedd cael bod ymhlith tyrfa anferth yn moli Duw. Yn y cyfan, anodd oedd peidio tybio mai rhagflas bychan ydoedd o’r hyn sydd i ddod i blant Duw yn nhragwyddoldeb fel y gwelwn yn Natguddiad 7:9-10 lle mae pobl o bob cenedl, llwyth ac iaith yn datgan: “I’n Duw ni sy’n eistedd ar yr orsedd, ac i’r Oen y perthyn gwaredigaeth!”

Un o’r negeseuon clir a rannodd y pregethwr y noson honno oedd bod yr hyn a ddigwyddodd i Grist ar ddiwedd ei gyfnod ar y ddaear, nid yn unig yn ein rhyddhau o bechodau’r gorffennol ac yn sicrhau dyfodol bendigedig i ni, ond ei fod hefyd yn dod a bendithion lu i ni rwan – yn y presennol.  Mae Iesu wedi marw ac atgyfodi er mwyn i ni allu dod at Dduw yn hyderus, a derbyn ei Ysbryd Glân i’n nerthu a’n calonogi waeth beth yw’r amgylchiadau a’r siomedigaethau ddaw i’n rhan. Dychmygwch sut oedd y disgyblion cyntaf yn teimlo – wedi bod yn dilyn Iesu yn agos am dair blynedd, ac yna maent yn gweld eu hathro, eu ffrind, a’u Harglwydd yn cael ei ddienyddio mewn modd erchyll. Ond, wedi bore’r trydydd dydd beth ddigwyddodd? O dipyn i beth maent yn dod i weld fod addewidion Iesu oll yn wir, maent yn cael eu rhyfeddu gan allu Duw, ac wrth i’r Ysbryd Glân wneud Ei waith ynddynt, maent yn datblygu i ddod yn bobl newydd – pobl wedi’u neilltuo i Grist ac yn llawn sêl dros weithredoedd da.  Y Pasg hwn, gweddïwn y byddwn ninnau yn profi’r un gobaith, hyder ac ysgogiad i weithredu ag y gwnaeth y disgyblion cyntaf, a dod i wybod yn bersonol na neb na dim ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.

Rhodri

Llais Bro Aled 08.04.12(PDF)

Llais Bro Aled 08.04.12(Word)

Comments are closed.