Dydd Sul, 6 Mai 2012

Bore da i bob un ohonoch a chroeso i oedfaon y dydd!  I’r rhai sydd yn methu dod i oedfa, croeso i chithau i ymuno hefo ni mewn gweddi ac wrth ddarllen o’r Beibl.  Mae’r Eglwys yn un wrth orsedd Duw ac y mae’r Arglwydd yn gallu dod yn agos at bawb.  Addolwn ein Duw hefo’n gilydd heddiw a diolchwn Iddo am roi ei Fab, Iesu, i ni yn Waredwr ac am ei Ysbryd sydd yn ein harwain i’w adnabod yn ddyfnach o hyd.

Gawsoch chi frecwast?  Beth oedd ar y ‘menu’ tybed!  Dwi’n tueddu i gael yr un peth bob bore, dwn i ddim amdanoch chi.  Uwd!  Wedi ei wneud (gan Ann!) hefo llefrith, dim halen, ychydig ar yr ochr galed ac yna llwyiad o fêl Cymreig. Mae Elin wrth ei bodd yn cael uwd hefyd ers rhai misoedd ond mae ychydig yn ifanc i gael mêl.  Rhywbeth i edrych ymlaen ato fo!

Dwi ’di bod yn meddwl am y pethau sydd yn ein cynnal ni o ddydd i ddydd. Mae uwd yn rhagorol i frecwast am ei fod yn gollwng yr egni sydd ynddo yn ara deg drwy’r bore – yn wahanol iawn i ambell i ‘cereal’ arall neu hyd yn oed frecwast llawn.  Er, mae hwnnw’n flasus iawn yn ei dro hefyd – os dwi’n cofio’n iawn!  Gallaf glywed y ffrio rwan a chlywed arogl y bacwn!

Mae Duw wedi rhoi digon i’n cynnal ni.  Rhoddodd gymaint o amrywiaeth o fwyd a maeth yn y greadigaeth ond y mae wedi addo mwy na hynny i ni. Dwn i ddim os gawsoch chi’r profiad ryw dro o gael eich cynnal gan adnod? Weithiau, wrth ddarllen y Beibl fe fydd un adnod neu frawddeg yn dod yn fyw i ni – run fath â tase ni wedi ei fwyta – wedi ei gymryd i mewn i’n calon, fel petai. Mae’r gwirionedd sydd yn yr adnod fel petai o’n gollwng ei nerth ynom wedyn, weithiau am ddyddiau, weithiau am flynyddoedd.  Rhyw fath o egni araf-ollwng fel sydd mewn uwd!  Gair Duw, addewidion, cysuron a rhybuddion ei air yn ein cynnal o ddydd i ddydd.

Gweddïwn heddiw felly, lle bynnag a sut bynnag y byddwn yn clywed y gair y cawn ymborthi arno, ei fwyta, i’r gwirionedd ein cynnal trwy nerth tragwyddol, dihysbydd yr Ysbryd Glân.  Y mae’r Arglwydd yn abl i’n cynnal am byth ac ym mhob profiad o’n heiddo.  Cofiwn Salm 23 – ‘Ti a arlwyi fwrdd ger fy mron’ – bwrdd sydd yn llawn o gynhaliaeth ei ras a’i gariad. 

Aneurin

Llais Bro Aled 06.05.12(PDF)

Llais Bro Aled 06.05.12(Word)

Comments are closed.