Dydd Sul, 13 Mai 2012

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd ar ddechrau wythnos Cymorth Cristnogol. Diolch i bawb sy’n gweithio mor galed o flwyddyn i flwyddyn i hyrwyddo’r wythnos gan helpu i godi miloedd o bunnoedd tuag at leddfu poen ac anghyfiawnder.

Cawsom gychwyn da i’r gyfres ar Nehemeia hefyd nos Sul dan arweiniad Rhodri. Tybed beth sy’n debyg rhwng y gwaith a gafodd Nehemeia i’w wneud i ail-godi muriau Jerwsalem a gwaith Cymorth Cristnogol yn Sierra Leone eleni?  Wel, yn syml, byrdwn y ddwy stori ydi bod angen cael y taclau iawn i wneud y job yn iawn.  Yn achos Nehemeia – cael offer ac adnoddau i adeiladu wal, ac yn achos pobl Gbap, cael yr help a’r adnoddau iawn i ail-adeiladu eu pentref a’u ffermydd i gynhyrchu bwyd a chynhaliaeth. Dyma addasiad o’r hyn a ysgrifennwyd gan Cymorth Cristnogol: 

“Mae pobl Gbap, sydd yn Sierra Leone, gorllewin Affrica, wedi dychwelyd i’w tref fach ar ôl y rhyfel cartref (a ddaeth i ben ddeng mlynedd yn ôl).  Ond roedd tasg a oedd yn ymddangos yn gwbl amhosibl yn eu hwynebu.  Roedd eu cnydau, eu ffermydd a’u hadeiladau wedi eu dinistrio ac, er bod y tir yn ffrwythlon, nid oedd ganddynt hadau nag offer i’w ffermio.  Golygodd hyn nad oedd digon o fwyd i’r bobl i’w fwyta.

Mae Patricia, 12 oed, yn byw ac yn mynd i’r ysgol yn Gbap.  Mae hi ym mlwyddyn olaf yr ysgol gynradd ac mae’n gobeithio parhau gyda’i haddysg. Ei breuddwyd yw y bydd hi, rhyw ddydd, yn arlywydd benywaidd cyntaf Sierra Leone.  Ond, nid yw astudio wedi bod yn hawdd iddi hi gan fod adeilad ysgol Gbap yn hen ac wedi cracio ac roedd mewn perygl o syrthio.  Pan fyddai’n bwrw glaw fe fyddai’r to’n gollwng ac nid oedd digon o seddau i bawb gan fod y morgrug gwyn (termites) wedi bwyta’r meinciau.  Nid oes toiledau ac roedd ieir yn rhedeg o amgylch yr ystafell ddosbarth. Roedd nifer o’r rhieni’n cadw’r plant adref o’r ysgol gan eu bod yn credu fod yr adeilad yn rhy beryglus.

Ond rhoddodd Eglwys Fethodistaidd Sierra Leone (EFSL), partner Cymorth Cristnogol, offer, hadau a hyfforddiant i bobl Gbap.  Bellach mae’r gymuned wedi ffurfio pwyllgor datblygu pentref (rhywbeth tebyg i gyngor ysgol neu bwyllgor eglwys) ac maent wedi rhannu offer, sgiliau a llafur i dyfu bwyd. Mae’r cydweithio wedi rhoi hyder i’r pwyllgor datblygu pentref i ofyn i’r llywodraeth am arian i adeiladu ysgol newydd yn Gbap. Mae pobl o bob oed wedi cydweithio i adeiladu’r ysgol newydd.”

Ni ein hunain yw’r ‘offer’ mae Duw yn ei ddefnyddio yn ei law a thrwy ei Ysbryd i godi muriau ei Eglwys – dyna ryfeddod ynddo’i hun!  Rhan o godi teyrnas Dduw yn y byd yw diogelu fod gan Patricia ysgol a hawl i’w breuddwydion, a bod ganddi fwyd yn ei bol a ffydd yn Iesu yn ei chalon. Diolch eto am eich holl ymdrechion yn enw Crist.            

            Aneurin

Llais Bro Aled 13.05.12(PDF)

Llais Bro Aled 13.05.12(Word)

Comments are closed.