Dydd Sul, 21 Hydref 2012

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon, a gweddïwn y byddwn yn profi bendith ac eneiniad yr Ysbryd Glân ar ein haddoliad gyda’n gilydd heddiw!

Wedi Oedfa’r Fro nos Sul, braf oedd cael cwmni fy rhieni am ychydig wrth iddynt alw heibio am baned cyn dychwelyd i ganol y mynyddoedd!  Y tro hwn, roeddent wedi dod ag anrhegion arbennig i mi – cerdyn post, fferins a siocled o Rwsia, a hynny gan eu bod wedi dychwelyd o fod ar wyliau yno wythnos ynghynt.

Wrth i ni brofi’r danteithion dros baned, cawsom glywed hanes y daith i Foscow a St Petersburg, a’r holl helbul a fu wrth i’w bagiau fynd ar goll tra’r oeddent yn newid awyren yn Frankfurt!  Yr hyn a wnaeth yr argraff fwyaf ar fy rhieni oedd cymaint o balasau crand ac eglwysi enfawr oedd i’w gweld yn y dinasoedd, a chymaint yr oedd y brodorion oedd yn eu tywys yn ymfalchïo yn y cyfoeth hanesyddol hwn.  Ond prin fu unrhyw gyfeiriad at yr Undeb Sofietaidd ac ni soniwyd ychwaith am y dylanwad enfawr a gafodd comiwnyddiaeth ar y wlad.  Mae’n rhaid fod hynny’n destun cywilydd iddynt. 

Wrth ystyried hynny, tybed beth yw’r pethau yr ydym ni fel Cristnogion yn ymfalchïo ynddynt?  Ac ar y llaw arall beth yw’r pethau hynny y mae gennym gywilydd ohonynt?  Wrth i ni ddod i berthynas â’r Iesu, rydym yn derbyn y trysor pennaf ynddo Ef ei hun – ‘trysor diderfyn sydd gan y Meseia ar ein cyfer ni’ yw cyfieithiad Beibl.net o Effesiaid 3:8.  Ydym ni felly yn ymfalchïo ac yn ymffrostio yn ein Harglwydd (1 Corinthiaid 1:31), neu’n tueddu i adael i bethau eraill fynd â’n bryd? Wrth i ni ddarllen yn y Beibl yr hyn a gyflawnodd Iesu ar y groes, gwelwn nid yn unig ei fod wedi ennill trysor i ni ymfalchïo ac ymddiried ynddo, ond ei fod hefyd wedi dileu unwaith ac am byth yr hyn sy’n destun cywilydd i ni – ein pechod a’n heuogrwydd o flaen Duw sanctaidd.  Beth am i ni felly ar gychwyn wythnos newydd fyfyrio ar yr hyn sy’n werthfawr i ni, gadael i’r Ysbryd ein harwain at aberth drud ein Gwaredwr,  ac ymateb trwy ffydd i gariad Duw trwy Colosiaid 3:17 ‘Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch bopeth yn enw yr Arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw, y Tad, drwyddo Ef.’

 Rhodri

Llais Bro Aled 21.10.12(PDF)

Llais Bro Aled 21.10.12(Word)

Comments are closed.