Dydd Sul, 2 Rhagfyr 2012

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw. Dyrchafwn enw’r Iesu a diolchwn o galon iddo am ein caru a’n gwaredu. Gobeithio y cewch chi gyfle heddiw i dynnu sylw rhywun o’r newydd at fawredd a gogoniant yr Arglwydd Iesu, ei berson gogoneddus a’i waith rhyfeddol!

Ychydig a feddyliem ni y Sul diwethaf y byddai’r wythnos hon wedi bod yn un mor arw. Fe ddaeth y llifogydd mawr yn frawychus o sydyn ac yn nerthol iawn gan ddinistrio eiddo a boddi cartrefi cymaint o bobl yn y cylch. Rydym yn lled gyfarwydd â gweld y darluniau o lefydd eraill ar y newyddion ond profiad torcalonnus oedd gweld pentrefi a threfi cyfagos fel petaent wedi boddi dan y dyfroedd mwdlyd.

Gwn fod llawer ohonoch wedi bod yn helpu ac yn gweddïo dros y rhai a effeithiwyd. Parhawn i wneud hynny heddiw gan gofio hefyd am y gwasanaethau brys, y gwasanaethau gofal, y Cynghorau a’r teuluoedd estynedig sydd yn ceisio dwyn cysur a gobaith i gymaint o bobl. Diolchwn hefyd am y cariad a’r gofal sy’n cael eu dangos ar eu gorau mewn argyfwng fel hyn a gobeithiwn y bydd trefn yn cael ei adfer yn fuan ac y bydd teuluoedd yn cael dychwelyd adre mor fuan ag sy’n bosibl.

Mae Salm 69 yn dod yn fyw iawn ar adegau fel hyn. Yn y salm mae’r salmydd yn gofyn am gael ei achub o’r llifogydd sy’n codi o’i amgylch. Mae’n dweud: “Gwared fi o’r llaid rhag imi suddo, achuber fi o’r mwd ac o’r dyfroedd dyfnion. Na fydded i’r llifogydd fy sgubo ymaith” (adnod 14 ac 15). Er mai sôn am ei brofiad ysbrydol y mae’r salmydd y mae’n ddarlun byw iawn o amgylchiadau nifer o drigolion y cylch yr wythnos yma.

Fe fydd angen amynedd a dyfalbarhad gyda’r gwaith o glirio’r llanastr. Rwy’n cofio’r llifogydd yn Abergele yn y saithdegau yn dod i mewn i’n cartre ni yn Dundonald Avenue. Cofio’r mwd a’r arogl, a’r gwaith glanhau. Cydymdeimlwn â’r holl deuluoedd felly wrth iddynt geisio cael trefn eto ac adfer yr hyn a gollwyd.

Cafodd Capel Soar, Llanfair Talhaiarn a’r ddau dŷ capel eu heffeithio’n ddifrifol yn y llifogydd cryfion yno a gweddïwn y bydd ein cyd-aelodau yn Llanfair yn cael eu cynnal gan yr Arglwydd wrth iddynt drefnu pob peth angenrheidiol. Gweddïwn hefyd dros aelodau Tanyfron ar achlysur gwerthu adeilad yr hen gapel nos Lun diwethaf. Cam anodd ond angenrheidiol oedd hwn, a diolchwn i’r Arglwydd am ei law a fu dros y gwerthiant ac am iddo barhau i fendithio’r eglwys yno a’u grymuso ymhellach yn ei thystiolaeth er ei ogoniant.

Cofiwn felly am ein holl aelodau a’n cydnabod a’u cyflwyno i ofal yr Arglwydd a chysuron diddiwedd ei Ysbryd a’i Air.

Aneurin

Llais Bro Aled 02.12.12(PDF)

Llais Bro Aled 02.12.12(Word)

Comments are closed.