Dydd Sul, 14 Gorffennaf 2013

Darlleniad y Dydd:  1 Samuel 25:1-8 (BCND tud.273 / BCN: tud.249)

Croeso cynnes iawn i bawb ohonoch i’n gwahanol oedfaon trwy’r ofalaeth heddiw. Diolchwn i Dduw am gyfle o’r newydd i’w geisio ac, wrth Ei addoli, gweddïwn ar iddo’n galluogi i ‘amgyffred beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw, er ei fod uwchlaw gwybodaeth.’ (Effesiaid 3:18–19)

Ydych chi wedi bod yn mwynhau’r tywydd braf? Cyfle i wneud ychydig o arddio a hamddena o bosib, neu ydi hi’n dywydd sy’n golygu mwy fyth o waith caled a chwyslyd?! Felly y mae hi i’r rhai sydd yng nghanol y cynhaeaf gwair neu’r cneifio ar hyn o bryd, gweithio fel lladd nadroedd i wneud y mwyaf o’r tywydd ffafriol – gobeithio yr aiff popeth yn esmwyth i chi! Sefyllfa debyg iawn sy’n ein darlleniad ar y cyd heddiw. Yn 1 Samuel 25 cawn hanes Dafydd yn gofyn i ffermwr cyfoethog o’r enw Nabal am ychydig o fwyd i’w wŷr. Roedd hwnnw ynghanol cneifio rhai o’i filoedd o ddefaid a geifr a Dafydd a’i ddynion wedi bod yn gymorth iddo gan ddiogelu rhai o’i anifeiliaid a’r cneifwyr yn yr anialwch. Er gwaethaf gofal Dafydd dros ei braidd a’r arferiad cyffredin i fwydo teithwyr, swta ac angharedig fu Nabal. Petaem yn bod yn onest, mae’n siŵr mai cydymdeimlo hefo Nabal y byddem yn tueddu i’w wneud, oni bai am ddyfarniad yr awdur, ei weision a hyd yn oed ei wraig fod Nabal yn ddihiryn ynfyd! (1 Samuel 25:25)

Doedd yna neb byth yn gofyn dim ganddo oherwydd ei fod mor annifyr – a chafodd Dafydd flas o hynny drosto’i hun. Mor wahanol ydi hi i ni wrth droi at ein Harglwydd. Nid ein gyrru i ffwrdd yn swta a wna Iesu ond ein hannog i ddod ato fel plant, yn waglaw, a chael derbyn y pethau da y mae’n Tad Nefol am ei roi i’w blant trwy ras, wrth i ni ymddiried yn ei unig Fab. Mae Iesu yn cymell ei ddisgyblion i fod yn daer mewn gweddi ac i bwyso a disgwyl yn eiddgar am yr hyn sydd gan Dduw iddynt. Mae’n eu hatgoffa: 

 ‘Am hynny, os ydych chwi, sy’n ddrwg, yn medru rhoi rhoddion da i’ch plant, gymaint mwy y rhydd eich Tad sydd yn y nefoedd bethau da i’r rhai sy’n gofyn ganddo!’ (Mathew 7:7-11)

 Diolch am Waredwr ac Arglwydd mor hael, tyner a chadarn – molwn Ef heddiw a thrwy’r wythnos sydd i ddod beth bynnag y byddwn yn ei wneud.

Rhodri

Llais Bro Aled 14.07.13(PDF)

Llais Bro Aled 14.07.13(Word)

Comments are closed.