Dydd Sul, 1 Medi 2013

Darlleniad y Dydd:  Actau 2:1-4 (BCND tud.129 / BCN: tud.119)

Bore da! Dyma ail gydio ynddi eto wedi’r haf. Haf o ddathliadau! Cawsom dywydd da i’r sioeau – er i’r glaw amharu dipyn bach ar sioe Nantglyn – ac Eisteddfod lwyddiannus a hwylus yn Ninbych. Prysurdeb a boddhad mawr a llwyddiannau. Llongyfarchiadau mawr i bawb o’r Fro yn ifanc ac yn hŷn a diolch i bawb am eu cefnogaeth i Babell yr Eglwysi ac i waith y Gorlan ar y meysydd. Dwedodd y Parch. Aled Edwards mai hon oedd y Steddfod orau erioed i Cytun ac yn sicr fe gawsom fendith wrth weddïo ac astudio ac addoli hefo’n gilydd. A phaneidio wrth gwrs!

Bu dathlu priodasau hefyd a phen-blwyddi priodasau, genedigaethau a llwyddiant yn yr arholiadau amrywiol. Dymunwn yn dda i bob teulu ac i bawb sy’n symud oddi cartref i weithio neu i’r colegau. Byddwn yn eich cadw yn ein gweddïau ac yn gweddïo y cewch brofiadau gwerthfawr, cymdeithas dda a Duw yn agos.

Mae eraill wedi symud cartref ac aelwydydd ysbrydol ac yn yr un modd y mae ein diolchgarwch i’r Arglwydd yn fawr am yr anogaeth a gawsom trwy ras Duw sydd ar waith ynoch. Gweddïwn y byddwch yn cael arweiniad a chyfleon newydd yn eich cymunedau newydd. Ein baich o hyd ydi cyhoeddi Crist yn Arglwydd a gweddïwn y bydd cyfle newydd i ni wneud hynny lle bynnag yr ydym.

I ganol dathliadau’r Pentecost fe ddaeth yr Ysbryd Glân fel gwynt nerthol a thafodau tân gan newid y byd o hynny  ‘mlaen. Byddaf yn meddwl yn aml am y dorf o dair mil a ddaeth i wrando ar Pedr ar y dydd hwnnw. Tair mil – llond pafiliwn pinc yn ein termau ni (!) wedi dod i ddathlu’r Pentecost Iddewig ac yn mynd adre wedi cael profiad bywiol o’r Ysbryd, wedi credu yng Nghrist fel Arglwydd ac wedi eu bedyddio yn ei enw! Pa newid fyddai’n dod i Gymru tybed petai’r Ysbryd wedi gwneud yr un peth yn Ninbych eleni!

Ond dydi bywyd ddim yn ddathliad bob dydd a bu llawer ohonom dan groesau hefyd yn ystod yr haf. Yn y camau bach a gymerwn ni fel Cristnogion yn ogystal â’n dathliadau, gwaith yr Ysbryd yw ein dwyn at y gwirionedd syfrdanol yma am atgyfodiad ac Arglwyddiaeth Iesu i’n cynnal. Cadwn ein llygaid arno, Pentywysog a pherffeithydd ein ffydd.

Yn Oedfaon y Fro ein gobaith yw parhau i astudio’r llythyr at y Galatiaid dros y Suliau nesaf cyn troi at rai o’r Salmau mawr i’n harwain tua’r Nadolig. Bydd Rhodri a finnau hefyd yn troi at hanesion llyfrau’r Brenhinoedd, y gwyrthiau iachau a damhegion y deyrnas yn ystod oedfaon y dydd. Gweddïwn hefyd dros waith yr Ysgolion Sul gan weddïo y bydd yr Ysbryd yn arwain ac yn dyfnhau ein ffydd a ffydd ein plant.

Felly croeso i chwi i oedfaon y dydd heddiw a dymunwn fendith Duw i’n gilydd yn yr Arglwydd.

Aneurin

Llais Bro Aled 01.09.13(PDF)

Llais Bro Aled 01.09.13(Word)

Comments are closed.