Dydd Sul, 8 Medi 2013

Darlleniad y Dydd:  1 Brenhinoedd 6:1-7 (BCND tud.314 / BCN: tud.287)

Yr wythnos hon daeth y newyddion fod Wrecsam wedi ei dewis i fod yn lleoliad i garchar newydd – y carchar mwyaf ym Mhrydain a fydd yn gallu dal hyd at ddwy fil o garcharorion. Newyddion da yn wir i economi’r cylch – mae cael carchar mewn ardal yn gaffaeliad anferth i swyddi a gwariant, a hynny am gyfnod hir. Ar y llaw arall clywyd gofidiau hefyd gan bobl leol sy’n pryderu am golled yng ngwerth tai ac eiddo ac am y risg o anrhefn a thorcyfraith.

Yn fy ngwaith o’r blaen, bûm yn ymweld yn lled gyson â charchar Altcourse yn Lerpwl ac yn gweithio hefo’r staff i geisio gwella gofal a chyfle i droseddwyr wrth iddynt ddod yn ôl i fyw yng Ngogledd Cymru. Yn aml byddai llawer o’r gwaith da a wnaed yn y carchar yn cael ei ddadwneud yn fuan wrth i bwysau hen ffrindiau neu chwant am ddiod neu gyffuriau ail-afael. Weithiau hefyd byddai teuluoedd yn ei chael hi’n anodd ymdopi eilwaith wrth i berson ddychwelyd gartref gan eu bod bellach yn sobr ac yn ymddwyn yn wahanol iawn i’r ffordd oeddent cyn mynd i mewn. Sut y mae modd mesur llwyddiant carchar tybed? Yn sicr nid yn unig wrth fesur y lleihad mewn ail-droseddu ond hefyd yn yr ystyriaeth o wellhad yn ansawdd bywyd yr unigolion, y teuluoedd a’r gymdeithas. Tasg eithriadol o gymhleth os cofia i’n iawn!

Credwn fod pob Cristion wedi cael eu rhyddhau trwy ras Duw o garchar pechod ac ofn. “I ryddid!” Dyna brofiad y genedl yn yr hen Destament wrth iddynt gael eu harwain o’r Aifft a dyna hefyd sydd yn digwydd o ran gwaith gras o dan y Testament Newydd. “O’r carchar caeth y dygir llu, trwy ras, i deulu Duw…..” (CFF: 482; hefyd Galatiaid 5: 1) Ond sut y mae mesur llwyddiant gras? Dyna i chi dasg gymhleth arall! Mesur y newid sydd wedi dod i’r galon – cynnydd y sicrwydd yn Iesu fel Gwaredwr, cynnydd yn y pwyso a wnawn arno o ddydd i ddydd, cynnydd yn noniau’r Ysbryd a brofwn yn gweithio ynom. A newid yn ein teulu hefyd? A beth am ein dylanwad yn y gymdeithas a’r gwaith o dystio i’r Arglwydd? Ystyriwn hyn o ddifri – cawsom ein rhyddhau o garchar, ond sut mae hi arnom bellach?

Diddorol fod y darlleniad heddiw yn gwneud cyswllt pendant rhwng yr amser a oedd wedi pasio rhwng rhyddhau yr Israeliaid o’r Aifft hefo dyddiad dechrau adeiladu Teml Jerwsalem. Wedi’n rhyddhau, ein braint yw cael ein hadeiladu’n Deml i’r Duw byw trwy’r Ysbryd. (Effesiaid 2: 21)

Aneurin

Llais Bro Aled 08.09.13(PDF)

Llais Bro Aled 08.09.13(Word)

Comments are closed.