Dydd Sul, 19 Ionawr 2014

Darlleniad y Dydd:  Colosiaid 2:6-10 (BCND: tud.221  / BCN: tud.202)

Croeso cynnes i’n hoedfaon heddiw. Braf yw cael croesawu Aneurin yn ôl yn saff i’n plith wedi cyfnod yn darlithio ym Mizoram, India – dwi’n siŵr y byddwn yn cael clywed tipyn o hanes ei daith dros yr wythnosau nesaf!

Mae hi’n gyfnod pwysig o’r flwyddyn yn y byd ffilmiau, gan fod amser gwobrau’r Oscars yn dynesu. Cyhoeddwyd yr enwebiadau ddydd Iau a rhoddwyd cryn sylw i ffilm o’r enw 12 Years a Slave. Ffilm ydyw sy’n seiliedig ar hunangofiant dyn croenddu rhydd o’r enw Solomon Northup a gafodd ei gipio ym 1841 a’i orfodi i lafurio fel caethwas am ddeuddeg mlynedd yn America. Tydw i heb weld y ffilm eto, ond mae’n debyg ei bod yn gignoeth yn ei phortread o erchyllterau caethwasiaeth. Wrth feddwl am gaethwasiaeth rydym yn gwbl gywir i ffieiddio a chondemnio, ac yn ein darlleniad heddiw mae Paul yn annog Cristnogion Colosae i ofalu nad ydynt i gael eu cipio i gaethiwed athroniaethau a thraddodiadau dynol sydd yn ddi – Grist. Yn syml, mae Paul am iddynt sicrhau bod eu holl fywydau yn cael ei adeiladu ar Iesu ac nid ar unrhyw wrthrych, syniadaeth na pherson arall. Mae’r defnydd o ‘cipio i gaethiwed’ nid yn unig yn dangos y perygl y mae Paul yn ei weld o flaen y Colosiaid, ond hefyd yn pwysleisio’r diffyg rhyddid a’r ymdrech aruthrol sydd ei angen i ddianc o unrhyw gaethiwed.

Tybed ydym ni’n cael ein temtio weithiau gan ffyrdd o feddwl a byw sy’n dibrisio’r Beibl neu’n lleihau pwysigrwydd Iesu Grist yn ein bywyd bob dydd? Ai dibynnu arnom ein hunain a wnawn neu ddibynnu’n llwyr ar Grist a’i farwolaeth drosom? Yn enwedig ar gychwyn blwyddyn, mae’n hawdd perswadio’n hunain fod angen tudalen lân a dechrau newydd, ond nid ynom ein hunain na thrwy ddoethineb dynol y daw gwir obaith i ni. Mae tystiolaeth y Beibl yn glir – Iesu’n unig sydd ag awdurdod dros yr holl greadigaeth, ac Ef yn unig sy’n gallu cynnig achubiaeth am byth i bobl fel ni sy’n methu achub ein hunain. Dyna’n union ddywedodd Pedr “Iesu yw ‘Y maen a ddiystyrwyd gennych chwi yr adeiladwyr, ac a ddaeth yn faen y gongl.’ Ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, oblegid nid oes enw arall dan y nef, wedi ei roi i’r ddynolryw, y mae’n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo.” (Actau 4:11-12)

Os felly,  boed i ni aros yn gadarn â’n ffydd yn Iesu, a diolch i Dduw am ei ras sy’n cynnig i ni gyflawnder trwy ei Fab.

Rhodri

Llais Bro Aled 19.01.14 (PDF)

Llais Bro Aled 19.01.14 (Word)

Comments are closed.