Dydd Sul, 26 Ionawr 2014

Darlleniad y Dydd:  Deuteronomium 6:4-9 (BCND tud.168  / BCN: tud.153)

Diolch i bawb am eu croeso adre! Cefais amser bendithiol iawn eto ym Mizoram a diolch i Dduw am y cyfle i fynd yno i gadw’r cysylltiadau’n fyw. Mae gan y Mizo feddwl mawr ohonom ni’r Cymry a dwn i ddim sawl gwaith y clywais i nhw’n diolch am yr Efengyl ac am y Cymry a ddaeth â’r Efengyl iddynt dros ganrif yn ôl. Rydw i’n teimlo’n hollol annigonol pob tro – nid oherwydd fod gen i gywilydd o Gymru heddiw, ond oherwydd fy mod yn sylweddoli gymaint sydd eto i’w wneud yma a chymaint a gollwyd. Ar yr un pryd, fel mae Paul yn ei ddweud am yr Effesiaid, rydw i’n llawenhau yng ngwaith Duw yn eich calonnau chi ac yn gwybod mai trwy’r un Ysbryd, a thrwy yr un Arglwydd y mae gennym ni ffordd at Dduw a’n bod yn rhan o’r un teulu – teulu Duw. (Effesiaid 2:19)

A theulu mawr ydi o hefyd! Roedd 2,000 mewn un Ysgol Sul yno! Ac mewn oedfa arall roedd 3,000, a 167 o genhadon yn cael eu codi a’u gyrru allan i wahanol feysydd cenhadol ar draws Mizoram, India a’r byd. Dyna beth oedd cau y cylch yn gyfan i mi o gofio fod fy rhieni wedi eu hanfon yno a rwan eu bod nhw yn anfon eu pobl eu hunain yn enw Crist. Roedd hwn yn gyfarfod ysgytwol.

Cefais y fraint o gael cwmni Eilir Owen Griffiths sy’n adnabyddus fel arweinydd corau CF1, y Drindod a Gwaelod y Garth ac sydd yn Gyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Llangollen ac yn ddarlithydd yng Ngholeg y Drindod. Dyn trefnus! A phrysur! Ond ymatebodd i’r cais i fynd i ddysgu’r côr-feistri yno a chafodd groeso twymgalon a pharch mawr gan bawb. Cafodd gyfleon rhyfeddol i ddysgu’r sgiliau perthnasol – a chefais i wrando arno a dysgu llawer ganddo hefyd. Gweithiodd yn ddwys hefo Côr y Synod a’u harweinydd a bydd y Côr yn dod draw ym mis Gorffennaf i Llangollen ac yma i’r Fro ar y 13eg o’r mis. Dysgodd “Tydi a roddaist” iddynt o ‘scratch’ mewn hanner diwrnod! Roedd yr ‘Amen’ olaf yn wefreiddiol. Canu i’r Arglwydd yw bwriad y Côr, ac fe fydd eu presenoldeb yng Nghymru yn fendith sicr yn llaw Duw.

Roeddwn i wedi cael gwahoddiad gan y Brifysgol yno i ddarlithio mewn Cynhadledd deuddydd a chefais gyfle i gyfarfod llawer o’m cyfeillion sy’n gweithio ym maes iechyd meddwl a’r camddefnydd o alcohol a chyffuriau. Fe welwch o’r llun rai ohonynt sy’n gweithio yn ‘Grace Home’ – yr Uned a grewyd yn Ysbyty Durtlang gan roddion o Gymru dros y blynyddoedd. Mae Dr Sanga yno, a chyfeillion Gwawr Davies, Cefn Meiriadog a Catrin Pritchard o Ynys Môn fu draw ym Mizoram yn ystod yr haf llynedd. Diolchwyd am y rhodd o’r Fro ac fe gaf gyfle yn yr oedfa heno i sôn mwy – ac i ddangos mwy o’r lluniau!! Diolch i Dduw am ei gariad tuag at yr anghenus ac am gael bod yn rhan o’i deyrnas yn y byd.

Aneurin

Llais Bro Aled 26.01.14 (PDF)

Llais Bro Aled 26.01.14 (Word)

Comments are closed.